- planujemy i opisujemy przestrzeń

MENU

Opracowania - zasoby

Opracowania planistyczne

Opracowania studialne, projekty i koncepcje

Geoportal SDI Spatial Data InfrastructurePlanowanie, urbanistyka, planowanie przestrzenneGeoportal SDI Spatial Data InfrastructureSerwer usług mapowych GeoServerGIS - systemy informacji przestrzennejNarzędzia GIS w planowaniu przestrzennymNarzędzia GIS w planowaniu przestrzennymJaromar Łukowicz - planowanie przestrzenne, GISKatarzyna Łukowicz - planowanie przestrzenne, GISSTRUKTURA planowanie przestrzenne, GISKatarzyna Łukowicz STRUKTURA planowanie przestrzenne, GISOntologie w geomatyceOntologie w GISSemantic Web, ontologieSTRUKTURA planowanie przestrzenne, GISSTRUKTURA planowanie przestrzenne, GISPlanowanie przestrzenne, GIS, INSPIREPlanowanie, urbanistyka, planowanie przestrzennePolska notacja w ASCIISemantic Web, ontologie w GISPlanowanie przestrzenne, GIS, INSPIRESTRUKTURA planowanie przestrzenne, GISPlanowanie, urbanistyka, planowanie przestrzennePlanowanie przestrzenne, GIS, INSPIREPlanowanie i zagospodarowanie przestrzennePlanowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Rady Miejskiej w Policach

z dnia 17.05.2010 roku

w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Tatynia”.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r., Nr 24, poz. 124), Rada Miejska w Policach uchwala co następuje:

PRZEPISY OGÓLNE

Po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Police, uchwala się zmiany: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr XLIV/340/01 Rady Miejskiej w Policach z dn. 27.11.2001 r. w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Police w części dotyczącej miejscowości: Trzeszczyn, Tatynia, Wieńkowo i Siedlice (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 19 lutego 2002 r. Nr 4, poz.86) dla obszaru obejmującego trzy tereny z obrębu Tatynia oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Policach z dn. 06.03.2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Pilchowo II”. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 49, poz.728) dla obszaru obejmującego część obrębu Sierakowo,

Ilekroć w uchwale mowa jest o „planie”, rozumie się przez to łącznie wszystkie wymienione w § 1 zmiany. Dla wymienionych § 1 pkt 1 „terenów” oraz obszaru zmiany wymienionej § 1 pkt 2, stanowiących izolowane fragmenty obszaru objętego planem, wprowadza się wspólne określenie: „jednostka planu” lub w skrócie „jednostka”. Wyżej opisane jednostki będą w planie oznaczone jako: jednostka Ta: fragment obrębu nr 10 Tatynia o powierzchni ok. 80 ha, obejmujący miejscowość Tatynia, rozciągającą się wzdłuż pasma wyznaczonego przez rzekę Gunicę i drogę powiatową nr 0606Z Tanowo – Police wraz z położonymi na północ i południe od tego pasma terenami rolnymi; jednostka Tb: obszar działki geodezyjnej nr 1 w obrębie nr 10 Tatynia, o powierzchni 1,06 ha; jednostka Tc: obszar części działki geodezyjnej nr 72/2 w obrębie nr 10 Tatynia, o powierzchni ok. 0,58 ha; jednostka S: obszar działek geodezyjnych nr 5/51, 5/52, 5/53, 5/54 i 5/55 w obrębie nr 8 Sierakowo o łącznej powierzchni ok. 0,7 ha.

Treść uchwały, zwana dalej „tekstem planu”, składa się z następujących działów i rozdziałów: Dział I – Przepisy ogólne; Dział II – Postanowienia wspólne dla całego obszaru objętego planem; Dział III – Ustalenia szczegółowe dla terenów: Rozdział 1 - Ustalenia szczegółowe dla jednostki Ta, Rozdział 2 - Ustalenia szczegółowe dla jednostki Tb, Rozdział 3 - Ustalenia szczegółowe dla jednostki Tc, Rozdział 4 - Ustalenia szczegółowe dla jednostki S, Rozdział 5 - Ustalenia szczegółowe dla terenów komunikacyjnych; Dział IV – Przepisy końcowe. Integralną częścią uchwały jest: załącznik nr 1 – część graficzna stanowiąca załącznik do uchwały, zwana dalej „rysunkiem planu”, w skali 1:1000, na który składa się: arkusz 1 obejmujący jednostkę Ta, arkusz 2 obejmujący jednostkę Tb, arkusz 3 obejmujący jednostkę Tc, arkusz 4 obejmujący jednostkę S; załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, oraz zasad ich finansowania; załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.

Użyte w uchwale pojęcia oznaczają: „teren” – oznaczony symbolem cyfrowym i literowym fragment obszaru objętego planem, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, dla którego w planie określono przeznaczenie i zasady zagospodarowania; określenie to nie odnosi się do „terenów” wymienionych § 1 pkt 1, zwanych w planie „jednostkami”; „nieprzekraczalna linia zabudowy” – linia, wyznaczająca granicę obszaru, wewnątrz którego winien zawierać się cały obrys budynku poprowadzony po powierzchni zewnętrznych ścian budynku. Dla istniejących budynków - do powierzchni zewnętrznej ściany budynku nie zalicza się: ganków, wiatrołapów, schodów i pochylni wejściowych do budynku, wykuszy, balkonów i innych podobnych elementów bryły budynku; „obowiązująca linia zabudowy” - linia, wzdłuż której obowiązuje lokalizacja zewnętrznej ściany budynku. Do powierzchni zewnętrznej ściany budynku nie zalicza się: ganków, wiatrołapów, schodów i pochylni wejściowych do budynku, wykuszy, balkonów i innych podobnych elementów bryły budynku; „powierzchnia zabudowy” – suma powierzchni zabudowy budynków i tymczasowych obiektów budowlanych o terminie lokalizacji powyżej 120 dni, zlokalizowanych na działce budowlanej; „wysokość zabudowy” - wysokość budynku mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do najwyżej położonej górnej powierzchni przekrycia dachu; „miejsce postojowe” – wyznaczone na terenie, na zewnątrz lub w obrębie budynku, miejsce przeznaczone na postój pojazdu; „tymczasowe zagospodarowanie, urządzenie i użytkowanie terenu” – sposób wykorzystania i urządzenia terenu, a także sposób użytkowania obiektu, inny niż przeznaczenie terenu, dopuszczone na czas określony tj. do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem – zasady tymczasowego zagospodarowania określają ustalenia planu; „nośnik reklamowy” – nośnik informacji wizualnej wykorzystywany w celach reklamowych lub ogłoszeniowych, w postaci tablicy, urządzenia, elementu obiektu budowlanego lub samodzielnej budowli, nie będący znakiem lub urządzeniem sygnalizacyjnym w rozumieniu przepisów o drogach publicznych i o ruchu drogowym oraz przepisów o żegludze, ani tablicą informacyjną służącą celom niekomercyjnym: „wolnostojący nośnik reklamowy” – nośnik reklamowy będący samodzielnym obiektem budowlanym, „wbudowany nośnik reklamowy” – nośnik reklamowy związany konstrukcyjnie z obiektem budowlanym o przeznaczeniu innym niż ten nośnik lub stanowiący część takiego obiektu, „szyld” – mały nośnik reklamowy o powierzchni do 0,5 m²; „główna ulica wiejska” – droga stanowiąca oś układu ruralistycznego wsi typu „ulicówka”. Użyte w uchwale sformułowania należy rozumieć: „tymczasowy obiekt budowlany” – zgodnie z art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 118 z późń. zm.); „powierzchnia terenu biologicznie czynna” – zgodnie z definicjami zawartymi w § 3 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); „droga publiczna” – zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.); „droga wewnętrzna” – zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.); „droga”, „pas drogowy”, „ulica”, „jezdnia”, „chodnik”, – zgodnie z definicjami zawartymi w art. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.); „pas ruchu”, „postój pojazdu”, „samochód osobowy” – zgodnie z definicjami zawartymi w art. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.). Pojęcia wymienione w ust. 1 obowiązują na terenie objętym planem i zachowują moc wiążącą w brzmieniu tam określonym, niezależnie od przepisów odrębnych definiujących te same pojęcia oraz bez względu na zmianę tych przepisów lub wprowadzenie nowych. Sformułowania wymienione w ust. 2 obowiązują na terenie objętym planem i zachowują moc wiążącą w brzmieniu określonym w wymienionych w ust. 2 przepisach na dzień uchwalenia planu, bez względu na późniejsze zmiany przywołanych przepisów oraz niezależnie od innych przepisów odrębnych definiujących te same pojęcia i ich zmian. Ocena konieczności zmiany pojęć i sformułowań wymienionych w ust. 1 i 2 dokonuje się w trybie art. 32 i 33 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). Inne użyte w planie sformułowania, nie wymienione w ust. 1 i 2, określone we właściwych przepisach odrębnych, są zgodne z aktualną ich definicją w momencie wszczęcia postępowania prowadzonego na podstawie niniejszego planu.

Na rysunku planu następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu: granica opracowania planu; linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; oznaczenia graficzne oraz literowe i cyfrowe terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; obowiązująca linia zabudowy; nieprzekraczalna linia zabudowy; obszary oznaczone jako zieleń wysoka do zachowania.

Każdy teren posiada wspólne dla tekstu i rysunku planu, jednoznacznie go identyfikujące oznaczenie cyfrowe i literowe. Oznaczenie terenu składa się z dwóch członów: liczby, określającej kolejny numer terenu, ciągu liter, stanowiącego symbol literowy określający przeznaczenie terenu.

POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

Ustala się podział obszaru objętego planem na 119 terenów, w tym: w jednostce Ta – 115 terenów (od terenu 01.UT do 89.ZL i tereny komunikacji od 01.KDL do 26.KDD); w jednostce Tb – 1 teren (teren nr 90.R); w jednostce Ta – 1 teren (teren nr 91.RM); w jednostce S – 2 tereny (teren nr 92.UR/MN i teren komunikacji 27.KDD). Dla terenów, o których mowa w ust. 1 określono następujące przeznaczenie oznaczone symbolami literowymi: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej; MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; U - tereny zabudowy usługowej; UR - tereny zabudowy usługowej – usługi rzemiosła; UT - tereny usług turystyki; US - tereny sportu i rekreacji; ZP - tereny zieleni urządzonej; Zk - tereny zieleni przyrodniczo-krajobrazowej; R - tereny rolnicze; RM - tereny zabudowy zagrodowej; ZL - lasy; WS - tereny wód powierzchniowych śródlądowych; KDL - tereny dróg publicznych – drogi lokalne; KDD - tereny dróg publicznych – drogi dojazdowe; KDW - tereny dróg wewnętrznych; KDX - tereny ciągów pieszo-jezdnych; KX - tereny ciągów pieszych; K - tereny infrastruktury technicznej – kanalizacja; E - tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka.

W jednostce Ta ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: główną ulicę wiejską stanowi teren 02.KDL (droga powiatowa nr 0606Z Tanowo – Police); nową zabudowę zlokalizowaną wzdłuż głównej ulicy wiejskiej i stanowiącą uzupełnienie istniejącego układu ruralistycznego należy kształtować pod względem linii zabudowy, skali, gabarytów, usytuowania i formy dachu w nawiązaniu do tradycyjnych form zabudowy występujących w regionie; kolejne rzędy zabudowy, równoległe do głównej ulicy wiejskiej winny być odseparowane przestrzennie i wizualnie od strefy istniejącego układu ruralistycznego poprzez zachowanie istniejącej i wprowadzanie nowej zieleni krajobrazowej o funkcjach izolacyjnych; rozwiązania architektoniczne na obszarze jednostki powinny charakteryzować się szczególną dbałością o walory estetyczne projektowanych obiektów budowlanych: wykończenie elewacji budynków lokalizowanych na terenach przeznaczonych do zabudowy winno spełniać warunki: materiały użyte do licowania elewacji: pochodzenia naturalnego lub wiernie imitujące naturalne – tynk, kamień, drewno; ceramiczne – cegła, materiały cegłopodobne (klinkier, płytki ceramiczne); surowy lub oksydowany metal; surowy lub barwiony beton; szkło, kolorystyka: stonowana, pastelowa lub wynikająca z zastosowania wyżej wymienionych materiałów – wyklucza się stosowanie jaskrawych kolorów kojarzących się z materiałami syntetycznymi, poza niewielkimi detalami architektonicznymi i niewielkimi elementami konstrukcyjnymi, wyklucza się stosowanie do licowania elewacji tworzyw sztucznych, blach powlekanych (np. sidingu winylowego, paneli elewacyjnych z blach powlekanych, tworzyw sztucznych itp.), należy stosować zharmonizowaną kolorystykę pokrycia dachów obejmującą kolory naturalnej dachówki ceramicznej, różne odcienie brązu i szarości oraz czerń, ustala się zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych, chyba że ustalenia szczegółowe dla terenu stanowią inaczej, dopuszcza się lokalizację wbudowanych nośników reklamowych o powierzchni nie większej niż 2 m², ogrodzenia i ich wykończenie od strony dróg publicznych winny spełniać warunki analogiczne jak w ppkt a; dodatkowo wyklucza się stosowanie prefabrykowanych ogrodzeń betonowych w postaci pełnych przęseł; niezgodne z planem istniejące budynki mogą być poddawane remontom i przebudowie bez prawa powiększania kubatury, do czasu ich wyburzenia lub przebudowy zgodnej z ustaleniami planu; realizacja zabudowy i zagospodarowania zgodnego z planem winna być skoordynowana z rozwojem systemów infrastruktury technicznej i transportowej; ustala się parametry zabudowy i zagospodarowania terenu dla istniejących siedlisk zlokalizowanych w zabudowie mieszkaniowej: wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 30% powierzchni działki, procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 30% powierzchni działki, wysokość nowej zabudowy: dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, nie więcej niż 10,0 m, dla budynków gospodarczych i inwentarskich: do 2 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niż 11,0 m, wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, geometria dachu: dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30° - 50°, dla budynków gospodarczych i inwentarskich: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 22° - 45°. Dla jednostek Tb, Tc i S zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustalane są indywidualnie, dla poszczególnych terenów.

W jednostce Ta ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: tereny wzdłuż rzeki Gunicy winny formować ciągły korytarz aktywnych biologicznie kompleksów, powiązanych lokalnymi korytarzami ekologicznymi z lasami Puszczy Wkrzańskiej na północ od miejscowości Tatynia; fragmenty terenu oznaczone na rysunku planu jako zieleń wysoka do zachowania, podlegają ochronie, a usuwanie w nich drzew jest dopuszczone na warunkach określonych w przepisach odrębnych; projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla środowiska wodno-gruntowego. Należy zastosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym z racji dopuszczonej funkcji. W jednostkach Tb, Tc i S ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: w jednostce Tb, Tc i S nie występują elementy, które podlegałyby ochronie ze względu na szczególne wartości środowiskowe, przyrodnicze czy krajobrazu kulturowego; projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla środowiska wodno-gruntowego. Należy zastosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym z racji dopuszczonej funkcji.

Dla jednostki Ta ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: dla obiektu wpisanego do rejestru zabytków: kościół parafialny p.w. Św. Pawła Apostoła – nr rejestru 381 i strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej obejmująca działkę kościelną: obowiązuje pełna ochrona konserwatorska obiektu zabytkowego i jego otoczenia, w zakresie historycznych cech: bryły, kształtu dachu, formy architektonicznej, detalu architektonicznego oraz zieleni i zabytkowego muru, obowiązuje zachowanie ww. elementów a wszelkie działania w obrębie strefy i obiektu zabytkowego wymagają uzyskania zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; ustala się strefę ochrony ekspozycji bryły kościoła, gdzie zagospodarowanie należy kształtować w sposób nie zakłócający widoku na zabytkowy kościół: projekt zagospodarowania działki wymaga opinii właściwego Konserwatora Zabytków; ustala się strefy ochrony krajobrazu obejmujące dwa nieczynne cmentarze, gdzie: obowiązuje ochrona historycznej kompozycji zieleni, rozplanowania dróg i alejek oraz zachowanych nagrobków i małej architektury, obowiązuje zachowanie i pielęgnacja ww. elementów, zakaz wycinki cennego drzewostanu i zachowanie historycznych granic cmentarzy, rewaloryzacja zabytkowych cmentarzy w oparciu o wytyczne konserwatorskie, wszelkie działania w obrębie stref wymagają uzgodnienia z właściwym Konserwatorem Zabytków; obejmuje się ochroną obiekty znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków: budynki mieszkalne (chałupy) nr: 22, 23, 26, 27, 34, 35, 37, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 54, 57, 63, 66 budynek szkoły nr 18, zabudowa zagrody nr 24: obowiązuje ochrona w zakresie historycznych cech: bryły, kształtu dachu, zasadniczych podziałów elewacji i charakterystycznego detalu elewacji, obowiązuje zachowanie ww. elementów a wszelkie działania w obrębie obiektów mające wpływ na ich wygląd wymagają uzyskania opinii właściwego Konserwatora Zabytków, rozbiórkę ww. budynków dopuszcza się w sytuacjach szczególnie uzasadnionych ich stanem zachowania, stwarzającym zagrożenie dla życia lub mienia ludzkiego, potwierdzonym opinią o stanie zachowania, wykonaną przez osoby posiadające stosowne uprawnienia do wykonywania takich opinii oraz po wykonaniu inwentaryzacji dopuszczonego do rozbiórki obiektu. W przypadku rozbiórki nowy obiekt winien nawiązywać od względem linii zabudowy, skali, gabarytów, usytuowania i formy dachu do tradycyjnych form zabudowy występujących w regionie; obejmuje się ochroną obiekty o wartościach kulturowych, wskazane na rysunku planu: obowiązuje ochrona w zakresie historycznych cech: bryły, kształtu dachu, zasadniczych podziałów elewacji i charakterystycznego detalu elewacji, dopuszcza się rozbiórkę ww. budynków w sytuacjach szczególnie uzasadnionych ich stanem zachowania, stwarzającym zagrożenie dla życia lub mienia ludzkiego. W przypadku rozbiórki nowy obiekt winien nawiązywać od względem linii zabudowy, skali, gabarytów, usytuowania i formy dachu do tradycyjnych form zabudowy występujących w regionie; obejmuje się ochroną strefę ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje wymóg uzgadniania wszelkich prac inżynierskich, budowlanych i innych związanych z pracami ziemnymi z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W obrębie jednostek Tb, Tc i S nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych.

Dla jednostki Ta ustala się następujące wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury i urządzeń technicznych; ustala się zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych; obowiązuje zagospodarowanie terenów bez barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych; wspólne zagospodarowanie przestrzeni publicznej (granice dostępnego obszaru, obiekty małej architektury, nawierzchnia ulicy, urządzania budowlane oraz wyposażenie ruchome) powinno posiadać zharmonizowaną formę architektoniczną i stylistyczną, nadającą tej przestrzeni charakter placu, skweru lub promenady. Jednostki Tb, Tc i S nie wymagają ustaleń wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych w obrębie jednostki Ta: w obrębie jednostki nie występują tereny górnicze; dla terenów położonych nad rzeką Gunicą, zaliczonych do obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi wodą 1%, w granicach określonych na rysunku planu, ustala się zakaz lokalizowania inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności ich składowania; rzeka Gunica stanowi urządzenie melioracji wodnych podstawowych: należy zapewnić dostęp do rzeki w celu prowadzenia prac konserwacyjnych, każda inwestycja na terenie obejmującym rzekę Gunicę wymaga uzgodnienia z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego; w jednostce znajdują się rowy, będące urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych, dla których obowiązują następujące ustalenia: wykonywanie melioracji wodnych szczegółowych oraz ich utrzymanie w należytym stanie należy do właścicieli nieruchomości gruntowej, na której to urządzenie jest zlokalizowane, należy zapewnić dostęp do rowu z terenów sąsiednich dla właściciela lub zarządcy tego rowu, należy zachować strefę o szerokości 5,0 m po obu stronach rowu wolną od zabudowy zapewniającą dostęp w celu prowadzenia prac konserwacyjnych, za wyjątkiem rowu położonego w pasie drogowym lub przylegającym do pasa drogowego, gdzie dostęp jest zapewniony od strony drogi, dopuszcza się zmianę lokalizacji rowu w celu polepszenia funkcjonowania całego układu melioracyjnego, dopuszcza się zmianę lokalizacji rowu w celu poprawy warunków zagospodarowania pod warunkiem zastosowania rozwiązania alternatywnego o niegorszych parametrach, w przypadku stwierdzenia drenażu należy go zachować, odtworzyć lub zastosować rozwiązanie alternatywne o niegorszych parametrach, na rysunku planu oznaczono rowy wskazane do udrożnienia w pierwszym etapie; żaden z terenów leżących w granicach jednostki nie jest ujęty w rejestrze obszarów zagrożonych ruchami masowymi ziemi; w obszarze jednostki, poza skarpami nad rzeką Gunicą, nie ma terenów o spadku powyżej 15 %, na których może powstać zagrożenie ruchami masowymi ziemi. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych w obrębie jednostek Tb, Tc i S: w obrębie jednostek nie występują tereny ani obiekty chronione na podstawie przepisów odrębnych.

Dla jednostki Ta ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: jednostka Ta jest bezpośrednio powiązana z układem dróg ponadlokalnych poprzez drogę powiatową; w planie system komunikacji drogowej tworzą: drogi publiczne: lokalna: teren 01.KDL i teren 02.KDL, przy czym dla terenu 02.KDL nie ustala się parametrów zgodnych z klasą techniczną drogi lokalnej ze względu na istniejące zagospodarowanie terenów z nią sąsiadujących, dojazdowe oznaczone symbolem KDD (3.KDD, 5.KDD, 6.KDD, 15.KDD, 18.KDD, 20.KDD, 22.KDD, 24.KDD, 25.KDD i 26.KDD) przy czym dla istniejących dróg w związku z zagospodarowaniem terenów sąsiadujących dopuszcza się odstępstwo od parametrów odpowiadających ich klasie technicznej, ciągi pieszo-jezdne i piesze (8.KDX, 9.KX, 10.KDX, 11.KDX, 13.KDX, 14.KX, 19.KX, 21.KDX), drogi wewnętrzne – oznaczone symbolem KDW; drogi publiczne powinny mieć przekrój uliczny z obustronnym chodnikiem lub półuliczny, z jednostronnym chodnikiem, w szczególnych przypadkach dopuszcza się zastosowanie jednolitej nawierzchni na całej szerokości pasa drogowego bez wyodrębnionej jezdni i chodników; w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się: lokalizację budynków i urządzeń związanych z gospodarką drogową i obsługą ruchu drogowego, na warunkach określonych w obowiązujących przepisach, lokalizację małej architektury i zieleni drogowej, lokalizację urządzeń melioracji wodnych podstawowych, lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku lokalizacji w pasie drogowym rowu – obowiązują ustalenia jak w §12. ust.1. pkt 4; w przypadku przecięcia trasy rowu przez drogę publiczną lub wewnętrzną należy zapewnić drożność tego rowu (np. poprzez budowę przepustu). Jednostki Tb, Tc i S nie wymagają ustalenia ogólnych zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji.

Dla jednostki Ta, Tb, Tc i S ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej: zaopatrzenie w wodę: z gminnego wodociągu: ustala się rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej PCV o średnicach Ø 160 – 90 mm o sieci wodociągowe o średnicy nominalnej nie mniejszej niż DN 100, do czasu realizacji sieci wodociągowej dopuszcza się rozwiązania zgodne z przepisami odrębnymi; odprowadzenie ścieków: do sieci kanalizacji sanitarnej: ustala się rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji grawitacyjno – tłocznej o średnicach kolektorów Ø 225 mm PCV o kanalizację sanitarną o średnicy nominalnej nie mniejszej niż DN 200 i rurociągi tłoczne o średnicy nominalnej nie mniejszej niż DN 80. Z uwagi na konfigurację terenu przewiduje się odpływ ścieków do trzech planowanych kompaktowych przepompowni, do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się rozwiązania zgodne z przepisami odrębnymi; odprowadzenie wód deszczowych: z terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej na tereny zieleni w granicach własnej działki lub do rowów. Tereny przeznaczone pod zabudowę należy zdrenować , a wody odprowadzić do urządzeń melioracji wodnych, z terenów dróg odprowadzanie powierzchniowe do odbiorników, którymi będą rowy. Dopuszcza jest też zastosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i studni chłonnych; zaopatrzenie w gaz: z gazociągów średniego ciśnienia Ø 25 - 180 mm; zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia. Planuje się wykonanie odczepu od istniejącej linii średniego napięcia 15kV i ułożenie kabli rozdzielczych (lub linii napowietrznych) 15 kV doprowadzającego energię do planowanych trzech stacji transformatorowej 15/0,4 kV. Odbiorcy końcowi będą zasilani za pomocą pierścieniowej sieci kablowej 0,4 kV realizowanej w ramach budownictwa mieszkaniowego, zaleca się budowanie nowych linii elektroenergetycznych jako kablowe, prowadzone w liniach rozgraniczających dróg, dopuszcza się lokalizację nowych elektroenergetycznych sieci i stacji transformatorowych na wydzielonych terenach (w sposób nie ograniczający podstawowego przeznaczenie tych terenów) w uzgodnieniu z gestorem sieci; zaopatrzenie w energię cieplną: indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciepło, zaleca się stosowanie paliw ekologicznych; unieszkodliwianie odpadów stałych: wywóz na wysypisko odpadów za pośrednictwem koncesjonowanych przedsiębiorstw; dopuszcza się zmianę lokalizacji istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej (w sposób nie ograniczający podstawowego przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi) w uzgodnieniu z właścicielami i zarządzającymi tymi sieciami i urządzeniami.

W granicach jednostek Ta, Tb, Tc i S nie występują obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW

Ustalenia szczegółowe dla jednostki Ta

Dla terenu 01.UT ustala się:

Symbol terenu 01.UT powierzchnia ok. 0,16 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny usług turystyki: a) dopuszcza się wyłącznie usługi związane z obsługą turystyki wodnej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : a) jak w §8. ust.1. pkt 4 i 6, oraz: b) dopuszcza się lokalizację wolnostojącego nośnika reklamowego związanego z prowadzona działalnością;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) dopuszcza się lokalizację urządzeń sportu i rekreacji oraz zabudowę wyłącznie związaną z obsługą turystyki wodnej i sportów wodnych (np. przechowalnia sprzętu, budynek gospodarczy), b) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, c) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 01.KDL, d) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 7% powierzchni działki, e) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 40% powierzchni działki, f) wysokość nowej zabudowy: 1 kondygnacja, nie więcej niż 6,0 m, g) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,3 m, h) geometria dachu: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 22° - 30°;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 3;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : wydzielenie działki wzdłuż linii rozgraniczających terenu;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : a) na terenie znajdują się grunty organiczne - przed wykonaniem projektu budowlanego, należy przeprowadzić badania określające warunki geologiczno-inżynierskie w celu określenia warunków posadowienia obiektów budowlanych, b) wzdłuż rzeki należy zachować pas o szerokości nie mniej niż 5 m wolny od ogrodzeń, w celu zapewnienia dostępu dla prowadzenia prac konserwacyjnych;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : a) dostępność komunikacyjna: z drogi 01.KDL, b) należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki budowlanej, według potrzeb, lecz nie mniej niż 4 miejsca postojowe;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : według potrzeb, na zasadach określonych w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30%.

Dla terenu 02.RM ustala się:

Symbol terenu 02.RM powierzchnia ok. 0,47 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zabudowy zagrodowej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : jak w §8. ust.1. pkt 4 i 6;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 8,0 m od linii rozgraniczającej drogi 01.KDL, b) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 30% powierzchni działki, c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 30% powierzchni działki, d) wysokość nowej zabudowy: – dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, nie więcej niż 10,0 m, – dla budynków gospodarczych i inwentarskich: do 2 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niż 11,0 m, e) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, f) geometria dachu: – dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30° - 50°, – dla budynków gospodarczych i inwentarskich: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 22° - 45°;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : nie dotyczy;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : wydzielenie działki wzdłuż linii rozgraniczających terenu;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : nie ustala się;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : a) dostępność komunikacyjna: z drogi 01.KDL, b) należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki: nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 03.R ustala się:

Symbol terenu 03.R powierzchnia ok. 2,12 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny rolnicze;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : nie ustala się;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3. oraz: a) należy zachować istniejącą zieleń śródpolną nie kolidującą z rolniczym wykorzystaniem terenu;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : nie ustala się;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : zgodnie z przepisami odrębnymi;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : nie ustala się;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : dostępność komunikacyjna: z drogi 01.KDL;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : nie ustala się;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 04.MN ustala się:

Symbol terenu 04.MN powierzchnia ok. 0,83 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : jak w §8. ust.1. pkt 4 i 6;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 8,0 m od linii rozgraniczającej drogi 01.KDL i 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 25.KDD, b) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 20% powierzchni działki, c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 40% powierzchni działki, d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, e) wysokość nowej zabudowy: – dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, nie więcej niż 10,0 m, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: 1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niż 5,0 m, f) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, g) geometria dachu: – dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30° - 50°, kalenica główna usytuowanarównolegle do drogi 25.KDD, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 22° - 30°;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : a) wielkość działki budowlanej: nie mniej niż 1200 m², b) szerokość frontu działki budowlanej: nie mniej niż 25 m, c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 90°, d) dopuszcza się wydzielenie działek dla urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni mniejszej niż określona w ppkt a;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : nie ustala się;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : a) dostępność komunikacyjna: z drogi 25.KDD, b) należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki budowlanej: nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30%.

Dla terenu 05.MN ustala się:

Symbol terenu 05.MN powierzchnia ok. 0,81 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : jak w §8. ust.1. pkt 4 i 6;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) nieprzekraczalna linia zabudowy: od strony drogi 01.KDL i 02.KDL wzdłuż lica istniejącego budynku (jak na rysunku planu) oraz 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 25.KDD, b) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 20% powierzchni działki, c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 40% powierzchni działki, d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, e) wysokość nowej zabudowy: – dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, nie więcej niż 10,0 m, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: 1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niż 5,0 m, f) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, g) geometria dachu: – dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30° - 45°, kalenica główna usytuowanarównolegle do drogi, z której odbywa się wjazd na działkę, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 22° - 30°;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : a) wielkość działki budowlanej: nie mniej niż 1200 m², b) szerokość frontu działki budowlanej: nie mniej niż 22 m, c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 90° lub zbliżony do 90°, d) dopuszcza się wydzielenie działek dla urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni mniejszej niż określona w ppkt a;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : nie ustala się;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : a) dostępność komunikacyjna: z drogi 25.KDD, 01.KDL i 02.KDL, b) należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki budowlanej: nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : dla istniejącego siedliska dopuszcza się użytkowanie terenu w sposób dotychczasowy oraz nowe inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczejdo czasu zmiany przeznaczenia terenu na ustalone w planie, na zasadach określonych w §8. ust.1. pkt 7;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu w wysokości: a) 30% - dla terenu oznaczonego na rysunku planu, b) 0% - dla pozostałego terenu.

Dla terenu 06.R ustala się:

Symbol terenu 06.R powierzchnia ok. 1,32 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny rolnicze;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : nie ustala się;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3. oraz: a) należy zachować istniejącą zieleń śródpolną nie kolidującą z rolniczym wykorzystaniem terenu;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : nie ustala się;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : zgodnie z przepisami odrębnymi;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : nie ustala się;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : dostępność komunikacyjna: z terenu 07.MN na zasadach określonych w karcie terenu 07.MN;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : nie ustala się;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 07.MN ustala się:

Symbol terenu 07.MN powierzchnia ok. 0,94 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : jak w §8. ust.1. pkt 4 i 6;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 8,0 m od linii rozgraniczającej drogi 02.KDL i 4,0 m od linii rozgraniczającej drogi 24.KDD, b) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 20% powierzchni działki, c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 40% powierzchni działki, d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, e) wysokość nowej zabudowy: – dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, nie więcej niż 10,0 m, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: 1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niż 5,0 m, f) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, g) geometria dachu: – dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30° - 50°, kalenica główna usytuowanarównolegle do drogi, z której odbywa się wjazd na działkę, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 22° - 30°;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : a) wielkość działki budowlanej: nie mniej niż 1000 m², b) szerokość frontu działki budowlanej: nie mniej niż 22 m, c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: równoległy do istniejących podziałów, d) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych stanowiących dojazd do terenu rolniczego 06.R, e) dopuszcza się wydzielenie działek dla urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni mniejszej niż określona w ppkt a;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : a) dla istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV ustala się strefy bezpieczeństwa o szerokości 2 x 7,5 m wolne od zabudowy mieszkaniowej i zieleni wysokiej lub ich przebudowę na sieci kablowe, b) należy zapewnić dostęp do terenu rolniczego 06.R poprzez służebność przejazdu lub wydzielenie dróg wewnętrznych stanowiących dojazd do terenu 06.R, ewentualne wydzielenia dróg wewnętrznych zalecane są wzdłuż rowów;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : a) dostępność komunikacyjna: z drogi 02.KDL i 24.KDD, b) należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki: nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30%.

Dla terenu 08.MN ustala się:

Symbol terenu 08.MN powierzchnia ok. 0,12 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : jak w §8. ust.1. pkt 4, 5 i 6;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie znajduje się obiekt o wartościach kulturowych, dla którego obowiązują ustalenia §10. ust.1. pkt 5;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) nieprzekraczalna linia zabudowy: – od linii rozgraniczającej drogi 02.KDL wzdłuż lica budynku oraz 6,0 m jak na rysunku planu, – 4,0 m od zachodniej granicy działki, – od strony rzeki Gunicy po obrysie istniejącego budynkui 10,0 m od linii rozgraniczającej terenu 87.WS (jak na rysunku planu), b) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 30% powierzchni terenu, c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 40% powierzchni terenu, d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, e) wysokość nowej zabudowy: – dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, nie więcej niż 10,0 m, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: 1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niż 5,0 m, f) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, g) geometria dachu: – dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 40° - 50°, kalenica główna usytuowanarównolegle do drogi 02.KDL, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 22° - 30°;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 2 i 3;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : a) wydzielenie działki wzdłuż linii rozgraniczających terenu, b) dopuszcza się wydzielenie działki dla urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : a) na terenie znajdują się grunty organiczne - przed wykonaniem projektu budowlanego, należy przeprowadzić badania określające warunki geologiczno-inżynierskie w celu określenia warunków posadowienia obiektów budowlanych, b) wzdłuż rzeki należy zachować pas o szerokości nie mniej niż 5 m wolny od ogrodzeń, w celu zapewnienia dostępu dla prowadzenia prac konserwacyjnych;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : a) dostępność komunikacyjna: z drogi 02.KDL, b) należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki budowlanej: nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : dla istniejącego siedliska dopuszcza się użytkowanie terenu w sposób dotychczasowy oraz nowe inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczejdo czasu zmiany przeznaczenia terenu na ustalone w planie, na zasadach określonych w §8. ust.1. pkt 7;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 09.R ustala się:

Symbol terenu 09.R powierzchnia ok. 0,08 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny rolnicze - łąki;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : nie ustala się;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : nie ustala się;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 2 i 3;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : zgodnie z przepisami odrębnymi;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : wzdłuż rzeki należy zachować pas o szerokości nie mniej niż 5 m wolny od ogrodzeń, w celu zapewnienia dostępu dla prowadzenia prac konserwacyjnych;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : dostępność komunikacyjna: z drogi 02.KDL i z terenu 08.MN;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : nie ustala się;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 10.UT ustala się:

Symbol terenu 10.UT powierzchnia ok. 0,31 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny usług turystyki: a) dopuszcza się wyłącznie odbudowę starego młyna i adaptację do funkcji określonej w planie, b) dopuszcza się lokal mieszkalny dla właściciela lub zarządcy nieruchomości; c) dopuszcza się lokalizację małej elektrowni wodnej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : a) jak w §8. ust.1. pkt 4 i 6, oraz: b) dopuszcza się lokalizację wolnostojącego nośnika reklamowego związanego z prowadzona działalnością;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 70% powierzchni terenu;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 2 i 3;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : dopuszcza się scalenie terenu;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : a) rozwiązania techniczne zabudowy oraz sposób zagospodarowania terenu winny uwzględniać bezpośrednie zagrożenie powodzią; b) na terenie znajdują się grunty organiczne - przed wykonaniem projektu budowlanego, należy przeprowadzić badania określające warunki geologiczno-inżynierskie w celu określenia warunków posadowienia obiektów budowlanych, c) wzdłuż rzeki należy zachować pas o szerokości nie mniej niż 5 m wolny od ogrodzeń, w celu zapewnienia dostępu dla prowadzenia prac konserwacyjnych;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : a) dostępność komunikacyjna: z drogi 02.KDL lub z terenu działki nr 81, b) należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki:nie mniej niż 1 miejsce na 2 miejsca noclegowe;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0% .

Dla terenu 11.MN/U ustala się:

Symbol terenu 11.MN/U powierzchnia ok. 0,35 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej: a) dopuszcza się usługi w formie lokalu w budynku mieszkalnym lub samodzielnego budynku usługowego, b) dopuszcza się przeznaczenie działki w całości pod zabudowę mieszkaniową lub usługową;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : jak w §8. ust.1. pkt 4 i 6;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 02.KDL, 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 03.KDD i 05.KDD oraz 10,0 m od linii rozgraniczającej terenu 86.WS, b) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 30% powierzchni działki budowlanej, c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 40% powierzchni działki, d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, e) wysokość nowej zabudowy: – dla budynku mieszkalnego i mieszkalno-usługowego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, nie więcej niż 10,0 m, – dla budynku usługowego: do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze, nie więcej niż 8,5 m, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: 1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niż 5,0 m, f) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, g) geometria dachu: – dla budynku mieszkalnego, mieszkalno-usługowego i usługowego: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30° - 50°, kalenica główna usytuowanarównolegle do drogi 05.KDD, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 22° - 30°;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 2 i 3;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : a) wielkość działki budowlanej: – dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej: nie mniej niż 900 m², – dla zabudowy usługowej: nie mniej niż 450 m², – dopuszcza się wspólne zagospodarowanie części działek nr 84 i 326/1 znajdujących się w obrębie terenu 11.MN/U, – dopuszcza się wydzielenie z działki nr 81 działki mniejszej niż 900 m² dla poprawienia warunków zagospodarowania części działek nr 84 i 326/1, b) szerokość frontu działki budowlanej: dla działki mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej - nie mniej niż 20 m, dla działki usługowej - nie ustala się, c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 90° lub zbliżony do 90°, d) dopuszcza się wydzielenie drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do terenu10.UT, e) dopuszcza się wydzielenie działek dla urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni mniejszej niż określona w ppkt a;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : a) zaleca się lokalizowanie budynków poza obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo powodzi, b) należy zapewnić dostęp do terenu 10.UT poprzez służebność przejazdu lub wydzielenie drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do terenu 10.UT; c) wzdłuż rzeki należy zachować pas o szerokości nie mniej niż 5 m wolny od ogrodzeń, w celu zapewnienia dostępu dla prowadzenia prac konserwacyjnych;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : a) dostępność komunikacyjna: z drogi 03.KDD i 05.KDD, b) należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki budowlanej: – nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny, – nie mniej niż 2 miejsca na 100 m² powierzchni użytkowej usługi;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 12.MN ustala się:

Symbol terenu 12.MN powierzchnia ok. 0,17 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : jak w §8. ust.1. pkt 4, 5 i 6;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie znajdują się obiekty o wartościach kulturowych, dla których obowiązują ustalenia §10. ust.1. pkt 5;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) nieprzekraczalna linia zabudowy: po obrysie istniejącego budynku i dalej 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 03.KDD i 05.KDD, b) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 20% powierzchni działki, c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 40% powierzchni działki, d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, e) wysokość nowej zabudowy: – dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, nie więcej niż 9 m, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: 1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niż 5,0 m, f) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, g) geometria dachu: – dla budynku mieszkalnego: dachy nawiązujące formą do istniejącej zabudowy lub dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 40° - 50°, kalenica główna usytuowanarównolegle do drogi 03.KDD, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 22° - 30°;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : a) teren stanowi jedną działkę budowlaną, b) dopuszcza się wydzielenie działki dla urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : nie ustala się;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : a) dostępność komunikacyjna: z drogi 03.KDD, b) należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki budowlanej: nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : dla istniejącego siedliska dopuszcza się użytkowanie terenu w sposób dotychczasowy oraz nowe inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczejdo czasu zmiany przeznaczenia terenu na ustalone w planie, na zasadach określonych w §8. ust.1. pkt 7;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 13.MN ustala się:

Symbol terenu 13.MN powierzchnia ok. 0,95 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : jak w §8. ust.1. pkt 4 i 6;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 10,0 m od linii rozgraniczającej drogi 03.KDD, b) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 20% powierzchni działki, c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 40% powierzchni działki, d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, e) wysokość nowej zabudowy: – dla budynku mieszkalnego: od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym 2 kondygnacje w dachu, nie więcej niż 12,0 m, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: 1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niż 5,0 m, f) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, g) geometria dachu: – dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 45° - 60°, kalenica główna usytuowanarównolegle do drogi, z której odbywa się wjazd na działkę, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 22° - 30°;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : a) wielkość działki budowlanej: nie mniej niż 1000 m², b) szerokość frontu działki budowlanej: nie mniej niż 22 m, c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 90°, d) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 8 m; e) dopuszcza się wydzielenie działek dla urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni mniejszej niż określona w ppkt a;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : a) w przypadku posadowienia budynku na gruntach organicznych - przed wykonaniem projektu budowlanego, należy przeprowadzić badania określające warunki geologiczno-inżynierskie w celu określenia warunków posadowienia obiektów budowlanych, b) należy zapewnić dostęp terenu rolniczego 88.R poprzez służebność przejazdu lub wydzielenie dróg wewnętrznych stanowiących dojazd do terenu 88.R, ewentualne wydzielenia dróg wewnętrznych zalecane są wzdłuż rowów;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : a) dostępność komunikacyjna: z drogi 03.KDD, b) należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki budowlanej: nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie ustala się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30%.

Dla terenu 14.MN ustala się:

Symbol terenu 14.MN powierzchnia ok. 1,11 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : jak w §8. ust.1. pkt 4, 5 i 6;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) nieprzekraczalna linia zabudowy: od strony drogi 03.KDD wzdłuż lica istniejącego budynku nr 13 i dalej 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 03.KDD oraz 4,0 m od linii rozgraniczającej drogi 04.KDW, b) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 20% powierzchni działki, c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 40% powierzchni działki, d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, e) wysokość nowej zabudowy: – dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, nie więcej niż 10,0 m, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: 1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niż 5,0 m, f) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, g) geometria dachu: – dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30° - 50°, kalenica główna usytuowanarównolegle do drogi, z której odbywa się wjazd na działkę, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 22° - 30°;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : a) wielkość działki budowlanej: nie mniej niż 1000 m², b) szerokość frontu działki budowlanej: nie mniej niż 22 m, c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 90º lub równoległy do istniejących podziałów, d) dopuszcza się wydzielenie drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do terenu rolniczego 16.R, e) dopuszcza się wydzielenie działek dla urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni mniejszej niż określona w ppkt a;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : a) na terenie znajdują się grunty organiczne - przed wykonaniem projektu budowlanego, należy przeprowadzić badania określające warunki geologiczno-inżynierskie w celu określenia warunków posadowienia obiektów budowlanych, b) należy zapewnić dostęp terenu rolniczego 16.R poprzez służebność przejazdu lub wydzielenie drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do terenu 16.R;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : a) dostępność komunikacyjna: z drogi 03.KDD i 04.KDW, b) należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki budowlanej: nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : dla istniejącego siedliska dopuszcza się użytkowanie terenu w sposób dotychczasowy oraz nowe inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczejdo czasu zmiany przeznaczenia terenu na ustalone w planie, na zasadach określonych w §8. ust.1. pkt 7;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu w wysokości: a) 30% - dla terenu oznaczonego na rysunku planu, b) 0% - dla pozostałego terenu.

Dla terenu 15.MN ustala się:

Symbol terenu 15.MN powierzchnia ok. 0,18 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : jak w §8. ust.1. pkt 4 i 6;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6,0 m od wschodniej linii rozgraniczającej teren, b) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 20% powierzchni działki, c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 40% powierzchni działki, d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, e) wysokość nowej zabudowy: – dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, nie więcej niż 10,0 m, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: 1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niż 5,0 m, f) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, g) geometria dachu: – dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30° - 50°, kalenica główna usytuowanaprostopadle do kierunku drogi 04.KDW, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 22° - 30°;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : wydzielenie działki wzdłuż linii rozgraniczających terenu;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : nie ustala się;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : a) dostępność komunikacyjna: z drogi 04.KDW, b) należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki budowlanej: nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30%.

Dla terenu 16.R ustala się:

Symbol terenu 16.R powierzchnia ok. 0,21 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny rolnicze;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : nie ustala się;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : nie ustala się;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : zgodnie z przepisami odrębnymi;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : nie ustala się;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : dostępność komunikacyjna z terenu 14.MN na zasadach określonych wkarcie terenu 14.MN;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : nie ustala się;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 17.MN ustala się:

Symbol terenu 17.MN powierzchnia ok. 0,22 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : jak w §8. ust.1. pkt 4, 5 i 6;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) nieprzekraczalna linia zabudowy:4,0 m od linii rozgraniczającej drogi 04.KDW, b) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 20% powierzchni działki, c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 40% powierzchni działki, d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, e) wysokość nowej zabudowy: – dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, nie więcej niż 10,0 m, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: 1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niż 5,0 m, f) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, g) geometria dachu: – dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30° - 50°, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 22° - 30°;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : a) wielkość działki budowlanej: nie mniej niż 1000 m², b) szerokość frontu działki budowlanej: nie mniej niż 20 m, c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 90º, d) dopuszcza się wydzielenie działek dla urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni mniejszej niż określona w ppkt a;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : na terenie znajdują się grunty organiczne - przed wykonaniem projektu budowlanego, należy przeprowadzić badania określające warunki geologiczno-inżynierskie w celu określenia warunków posadowienia obiektów budowlanych;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : a) dostępność komunikacyjna: z drogi 03.KDD i 04.KDW, b) należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki budowlanej: nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30%.

Dla terenu 18.R ustala się:

Symbol terenu 18.R powierzchnia ok. 22,64 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny rolnicze;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : nie ustala się;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3. oraz: a) należy zachować istniejącą zieleń śródpolną nie kolidującą z rolniczym wykorzystaniem terenu;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : nie ustala się;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : zgodnie z przepisami odrębnymi;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : nie ustala się;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : dostępność komunikacyjna: z drogi 03.KDD, 07.KDW, 12.KDW i 16.KDW oraz z terenów 19.MN, 20.MN i 21.MN na zasadach określonych wposzczególnych kartach terenu;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : nie ustala się;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 19.MN ustala się:

Symbol terenu 19.MN powierzchnia ok. 2,03 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : jak w §8. ust.1. pkt 4 i 6
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 03.KDD i 07.KDW oraz 6,0 m i 4,0 m od linii rozgraniczającej drogi 06.KDD – jak na rysunku planu, b) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 20% powierzchni działki, dla części działki 45/1 położonej w zasięgu terenu 19.MN - nie więcej niż 30% powierzchni działki, c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 40% powierzchni działki, d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, e) wysokość nowej zabudowy: – dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, nie więcej niż 10,0 m, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: 1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niż 5,0 m, f) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, g) geometria dachu: – dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30° - 50°, kalenica główna usytuowanarównolegle do drogi 06.KDD, dopuszcza się usytuowanie kalenicy pod innym kątem względem drogi, w przypadku gdy kształt działki lub przebieg rowów uniemożliwiają usytuowanie równoległe, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 22° - 30°;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : a) wielkość działki budowlanej: - nie mniej niż 700 m2 dla części działki 40/9 położonej w zasięgu terenu 19.MN, - nie mniej niż 800 m2 dla części działek 45/2 i 45/5 położonych w zasięgu terenu 19.MN - dopuszcza się działkę budowlaną o powierzchni mniejszej niż określona w planie powstałą z wydzielenia części działki 45/1 położonejw zasięgu terenu 19.MN, - nie mniej niż 1000 m² - dla pozostałego terenu, - dopuszcza się wspólne zagospodarowanie części działek nr 48, 46 i 385 znajdujących się w obrębie terenu 19.MN, - dopuszcza się scalenia działek, b) szerokość frontu działki budowlanej położonej przy drodze 06.KDD: nie mniej niż 18 m, c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: równoległe do istniejących podziałów, d) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych, e) dopuszcza się wydzielenie działek dla urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni mniejszej niż określona w ppkt a;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : należy zapewnić dostęp terenu rolniczego 18.R poprzez służebność przejazdu lub wydzielenie dróg wewnętrznych stanowiących dojazd do terenu 18.R, ewentualne wydzielenia dróg wewnętrznych zalecane są wzdłuż rowów;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : a) dostępność komunikacyjna: z drogi 06.KDD i 07.KDW, b) należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki budowlanej: nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30%.

Dla terenu 20.MN ustala się:

Symbol terenu 20.MN powierzchnia ok. 0,75 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : jak w §8. ust.1. pkt 4 i 6;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 06.KDD, 07.KDW i 12.KDW, b) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 20% powierzchni działki, c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 40% powierzchni działki, d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, e) wysokość nowej zabudowy: – dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, nie więcej niż 10,0 m, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: 1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niż 5,0 m, f) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, g) geometria dachu: – dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30° - 50°, kalenica główna usytuowanarównolegle do drogi 06.KDD, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 22° - 30°;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : a) wielkość działki budowlanej: nie mniej niż 1000 m², b) szerokość frontu działki budowlanej: nie mniej niż 20 m, c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: równoległe do istniejących podziałów, d) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych stanowiących dojazd do terenu rolniczego 18.R, e) dopuszcza się wydzielenie działek dla urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni mniejszej niż określona w ppkt a;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : należy zapewnić dostęp terenu rolniczego 18.R poprzez służebność przejazdu lub wydzielenie dróg wewnętrznych stanowiących dojazd do terenu 18.R, ewentualne wydzielenia dróg wewnętrznych zalecane są wzdłuż rowów;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : a) dostępność komunikacyjna: z drogi 06.KDD, 07.KDW i 12.KDW, b) należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki budowlanej: nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30%.

Dla terenu 21.MN ustala się:

Symbol terenu 21.MN powierzchnia ok. 1,37 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : jak w §8. ust.1. pkt 4 i 6;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) nieprzekraczalna linia zabudowy: – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 06.KDD i 12.KDW, – 5,0 m od linii rozgraniczającej terenu 41.Zk, b) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 20% powierzchni działki, c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 40% powierzchni działki, d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, e) wysokość nowej zabudowy: – dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, nie więcej niż 10,0 m, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: 1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niż 5,0 m, f) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, g) geometria dachu: – dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30° - 50°, kalenica główna usytuowanarównolegle do drogi, z której odbywa się wjazd na działkę, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 22° - 30°;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : a) wielkość działki budowlanej: nie mniej niż 1000 m², b) szerokość frontu działki budowlanej: nie mniej niż 20 m, c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: równoległe do istniejących podziałów, d) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych, e) dopuszcza się wydzielenie działek dla urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni mniejszej niż określona w ppkt a;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : należy zapewnić dostęp terenu rolniczego 18.R poprzez służebność przejazdu lub wydzielenie dróg wewnętrznych stanowiących dojazd do terenu 18.R, ewentualne wydzielenia dróg wewnętrznych zalecane są wzdłuż rowów;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : a) dostępność komunikacyjna: z drogi 06.KDD i 12.KDW, b) należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki budowlanej: nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30%.

Dla terenu 22.MN ustala się:

Symbol terenu 22.MN powierzchnia ok. 1,76 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : jak w §8. ust.1. pkt 3, 4 i 6;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 2 i 3. oraz: a) zaleca się uzupełnienie istniejącej i wprowadzenie nowej zieleni od strony południowej;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 06.KDD i 4,0 m od linii rozgraniczającej terenu 23.K/E, b) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 20% powierzchni działki, c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 40% powierzchni działki, d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, e) wysokość nowej zabudowy: – dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, nie więcej niż 10,0 m, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: 1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niż 5,0 m, f) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, g) geometria dachu: – dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30° - 50°, kalenica główna usytuowanarównolegle do drogi, z której odbywa się wjazd na działkę, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 22° - 30°;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : a) wielkość działki budowlanej: nie mniej niż 1000 m², działki o powierzchni mniejszej niż 1000 m², wydzielone przed wejściem w życie planu, uznaje się za zgodne z planem, b) szerokość frontu działki budowlanej: nie mniej niż 20 m, c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: równoległe do istniejących podziałów, d) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 6,0 m, e) dopuszcza się wydzielenie działek dla urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni mniejszej niż określona w ppkt a;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : nie ustala się;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : a) dostępność komunikacyjna: z drogi 06.KDD i 17.KDW, ciągu pieszo-jezdnego 11.KDX i 13.KDX, b) należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki budowlanej: nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30%.

Dla terenu 23.K/E ustala się:

Symbol terenu 23.K/E powierzchnia ok. 0,006 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny infrastruktury technicznej – kanalizacja i elektroenergetyka;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : nie ustala się;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : nie ustala się;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : a) wydzielenie działki wzdłuż linii rozgraniczających terenu; b) dopuszcza się wydzielenie odrębnych działek dla urządzeń kanalizacji i elektroenergetyki;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : nie ustala się;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : dostępność komunikacyjna: z drogi 06.KDD i ciągu pieszego 14.KX;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : nie ustala się;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 24.MN ustala się:

Symbol terenu 24.MN powierzchnia ok. 0,73 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : jak w §8. ust.1. pkt 3, 4 i 6;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 2 i 3. oraz: a) zaleca się uzupełnienie istniejącej i wprowadzenie nowej zieleni od strony południowej;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) nieprzekraczalna linia zabudowy: – 4,0 i 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 06.KDD (jak na rysunku planu), – 10,0 m od linii rozgraniczającej terenu 34.MN – jak na rysunku planu, b) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 30% powierzchni działki, c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 40% powierzchni działki, d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, e) wysokość nowej zabudowy: – dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, nie więcej niż 10,0 m, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: 1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niż 5,0 m, f) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, g) geometria dachu: – dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30° - 50°, kalenica główna usytuowanarównolegle do drogi, z której odbywa się wjazd na działkę, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 22° - 30°;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : a) wielkość działki budowlanej: nie mniej niż 1000 m², b) działki o powierzchni mniejszej niż 1000 m², powstałe w wyniku wydzielenia wzdłuż linii rozgraniczającej terenu uznaje się za zgodne z planem, c) szerokość frontu działki budowlanej: nie mniej niż 18 m, d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: równoległe do istniejących podziałów, e) dopuszcza się wydzielenie działek dla urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni mniejszej niż określona w ppkt a;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : nie ustala się;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : a) dostępność komunikacyjna: z drogi 06.KDD oraz z ciągu pieszo-jezdnego 10.KDX i 11.KDX, b) należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki budowlanej: nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30%.

Dla terenu 25.MN ustala się:

Symbol terenu 25.MN powierzchnia ok. 0,15 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : jak w §8. ust.1. pkt 3, 4 i 6;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 2 i 3. oraz: a) zaleca się uzupełnienie istniejącej i wprowadzenie nowej zieleni od strony południowej;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 4,0 od linii rozgraniczającej drogi 06.KDD, b) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 30% powierzchni działki, c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 40% powierzchni działki, d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, e) wysokość nowej zabudowy: – dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, nie więcej niż 10,0 m, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: 1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niż 5,0 m, f) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, g) geometria dachu: – dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30° - 50°, kalenica główna usytuowanarównolegle do drogi, z której odbywa się wjazd na działkę, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 22° - 30°;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : wydzielenie działek wzdłuż linii rozgraniczającej terenu;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : nie ustala się;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : a) dostępność komunikacyjna: z drogi 06.KDD i ciągu pieszo-jezdnego 9.KDX i 10.KDX, b) należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki budowlanej: nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30%.

Dla terenu 26.ZP ustala się:

Symbol terenu 26.ZP powierzchnia ok. 0,15 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zieleni urządzonej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : nie ustala się;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : jak w §11. ust.1. ;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 90% powierzchni terenu;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : wydzielenie działki wzdłuż linii rozgraniczającej terenu;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : nie ustala się;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : dostępność komunikacyjna: z drogi 06.KDD;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : według potrzeb, na zasadach określonych w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 27.K/E ustala się:

Symbol terenu 27.K/E powierzchnia ok. 0,007 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny infrastruktury technicznej – kanalizacja i elektroenergetyka;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : nie ustala się;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : nie ustala się;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : nie dotyczy;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : a) wydzielenie działki wzdłuż linii rozgraniczających terenu; b) dopuszcza się wydzielenie odrębnych działek dla urządzeń kanalizacji i elektroenergetyki;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : nie ustala się;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : dostępność komunikacyjna: z drogi 06.KDD;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : nie ustala się;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 28.MN/U ustala się:

Symbol terenu 28.MN/U powierzchnia ok. 0,37 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej: a) dopuszcza się usługi w formie lokalu w budynku mieszkalnym lub samodzielnego budynku usługowego, b) dopuszcza się przeznaczenie działki w całości pod zabudowę mieszkaniową lub usługową;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : jak w §8. ust.1. pkt 3, 4 i 6;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3. oraz: a) zaleca się wprowadzenie pasa zieleni od strony południowej.
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 06.KDD, b) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 30% powierzchni działki, c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 40% powierzchni działki, d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, e) wysokość nowej zabudowy: – dla budynku mieszkalnego i mieszkalno-usługowego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, nie więcej niż 10,0 m, – dla budynku usługowego: do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze, nie więcej niż 8,5 m, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: 1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niż 5,0 m, f) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, g) geometria dachu: – dla budynku mieszkalnego, mieszkalno-usługowego i usługowego: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30° - 50°, kalenica główna usytuowanarównolegle do drogi 06.KDD, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 22° - 30°;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : a) wielkość działki budowlanej: nie mniej niż 1000 m², b) szerokość frontu działki budowlanej: nie mniej niż 20 m, c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 90º lub zbliżony do 90º, d) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 6,0 m, e) dopuszcza się wydzielenie działek dla urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni mniejszej niż określona w ppkt a;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : nie ustala się;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : a) dostępność komunikacyjna: z drogi 06.KDD i ciągu pieszo-jezdnego 09.KDX, b) należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki budowlanej: – nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny – nie mniej niż 2 miejsca na 100 m² powierzchni użytkowej usługi;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30%.

Dla terenu 29.ZP ustala się:

Symbol terenu 29.ZP powierzchnia ok. 0,14 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zieleni urządzonej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : nie ustala się;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : jak w §11. ust.1. ;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 90% powierzchni terenu,
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : wydzielenie działek wzdłuż linii rozgraniczającej terenu;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : nie ustala się;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : dostępność komunikacyjna: z drogi 06.KDD i ciągu pieszo-jezdnego 08.KDX i 09.KDX;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : według potrzeb, na zasadach określonych w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 30.MN ustala się:

Symbol terenu 30.MN powierzchnia ok. 1,89 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : jak w §8. ust.1. pkt 3, 4, 5 i 6;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3. oraz: a) zaleca się wprowadzenie pasa zieleni od strony południowej;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) nieprzekraczalna linia zabudowy: po obrysie istniejących budynków – jak na rysunku planu oraz 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 03.KDD, 06.KDD, b) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 20% powierzchni działki, c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 40% powierzchni działki, d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, e) wysokość nowej zabudowy: – dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, nie więcej niż 10,0 m, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: 1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niż 5,0 m, f) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, g) geometria dachu: – dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30° - 50°, kalenica główna usytuowanarównolegle do drogi, z której odbywa się wjazd na działkę, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 22° - 30°, – istniejący budynek mieszkalny z dachem dwuspadowym o kalenicy prostopadłej do ciągu 09.KX uznaje się za zgodny z planem;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : a) wielkość działki budowlanej: nie mniej niż 1000 m², b) szerokość frontu działki budowlanej: nie mniej niż 19 m, c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: równoległy do istniejących podziałów, d) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 6,0 m, e) dopuszcza się scalenia działek, f) dopuszcza się wydzielenie działek dla urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni mniejszej niż określona w ppkt a;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : nie ustala się;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : a) dostępność komunikacyjna: z drogi 03.KDD i 06.KDD oraz z ciągu pieszo-jezdnego 08.KDX, b) należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki budowlanej: nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : dla istniejącego siedliska dopuszcza się użytkowanie terenu w sposób dotychczasowy oraz nowe inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczejdo czasu zmiany przeznaczenia terenu na ustalone w planie, na zasadach określonych w §8. ust.1. pkt 7;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu w wysokości: a) 30% - dla terenu oznaczonego na rysunku planu, b) 0% - dla pozostałego terenu.

Dla terenu 31.MN ustala się:

Symbol terenu 31.MN powierzchnia ok. 0,31 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : jak w §8. ust.1. pkt 2, 3, 4 i 6;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 2 i 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 4,0 m od linii rozgraniczającej drogi 02.KDL, 03.KDD, b) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 25% powierzchni działki, c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 40% powierzchni działki, d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, e) wysokość nowej zabudowy: – dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, nie więcej niż 10,0 m, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: 1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niż 5,0 m, f) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, g) geometria dachu: – dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 40° - 50°, kalenica główna usytuowanarównolegle do drogi 02.KDL lub 08.KDX, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 22° - 30°;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : wydzielenie działek wzdłuż linii rozgraniczającej terenu;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : nie ustala się;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : a) dostępność komunikacyjna: z drogi 02.KDL, 03.KDD oraz z ciągu pieszo-jezdnego 08.KDX, b) należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki budowlanej: nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie ustala się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 32.MW ustala się:

Symbol terenu 32.MW powierzchnia ok. 0,44 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : jak w §8. ust.1. pkt 2, 3, 4, 5 i 6;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 2 i 3. oraz: a) zaleca się uzupełnienie istniejącej i wprowadzenie nowej zieleni od strony północnej;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie położony jest obiekt znajdujący się w gminnej ewidencji zabytków, dla którego obowiązują ustalenia §10. ust.1. pkt 4;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) obowiązująca linia zabudowy: od strony drogi 02.KDL wzdłuż lica budynku (jak na rysunku planu) – obowiązuje dla budynków mieszkalnych, b) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 20% powierzchni działki, c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 30% powierzchni działki, d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, e) wysokość nowej zabudowy: – dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, nie więcej niż 10 m, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: 1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niż 5,0 m, f) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, g) geometria dachu: – dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 40° - 60°, kalenica główna usytuowanarównolegle lub prostopadle do drogi 02.KDL, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 22° - 30°;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : a) wielkość działki budowlanej: nie mniej niż 2000 m², b) szerokość frontu działki budowlanej: nie mniej niż 35 m, c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 90º, d) dopuszcza się wydzielenie działek dla urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni mniejszej niż określona w ppkt a;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : nie ustala się;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : a) dostępność komunikacyjna: z drogi 02.KDL i ciągu pieszo-jezdnego 08.KDX, b) należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki budowlanej: nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie ustala się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 33.MN ustala się:

Symbol terenu 33.MN powierzchnia ok. 1,70 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : jak w §8. ust.1. pkt 2, 3, 4, 5 i 6;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 2 i 3. oraz: a) zaleca się uzupełnienie istniejącej i wprowadzenie nowej zieleni od strony północnej;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie położone są obiekty znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków, dla których obowiązują ustalenia §10. ust.1. pkt 4;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) obowiązująca linia zabudowy: od strony drogi 02.KDL wzdłuż lica budynków (jak na rysunku planu) – obowiązuje dla budynków mieszkalnych zlokalizowanych w pierwszym rzędzie zabudowy od strony głównej ulicy wiejskiej, b) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 25% powierzchni działki, c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 40% powierzchni działki, d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, istniejącą zabudowę bliźniaczą uznaje się za zgodną z planem, e) wysokość nowej zabudowy: – dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, nie więcej niż 10,0 m, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: 1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niż 5,0 m, f) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, g) geometria dachu: – dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 40° - 50°, kalenica główna usytuowanarównolegledo drogi 02.KDL, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 22° - 30°;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : a) wielkość działki budowlanej: nie mniej niż 1000 m²: b) dopuszcza się wspólne zagospodarowanie działek znajdujących się w obrębie terenu w celu spełnienia warunku określonego w ppkt a; c) w obrębie terenu dopuszcza się podziały geodezyjne w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, d) szerokość frontu działki budowlanej: nie ustala się, e) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 90°, f) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 6,0 m, g) dopuszcza się wydzielenie działek dla urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni mniejszej niż określona w ppkt a;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : dopuszcza się adaptację budynku gospodarczego na działce nr 92/1 na usługi nieuciążliwe pod warunkiem zapewnienia miejsc parkingowych w odległości nie większej niż 30 m w ilości nie mniej niż 1 miejsce na 50 m² powierzchni użytkowej usługi;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : a) dostępność komunikacyjna: z drogi 02.KDL i ciągu pieszo-jezdnego 08.KDX, 09.KDX i 10.KDX, b) należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki budowlanej: nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : dla istniejącego siedliska dopuszcza się użytkowanie terenu w sposób dotychczasowy oraz nowe inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczejdo czasu zmiany przeznaczenia terenu na ustalone w planie, na zasadach określonych w §8. ust.1. pkt 7;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 34.MN ustala się:

Symbol terenu 34.MN powierzchnia ok. 0,31 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : jak w §8. ust.1. pkt 2, 3, 4 i 6;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3. oraz: a) zaleca się wprowadzenie nowej zieleni od strony północnej;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6,0 m od strony drogi 02.KDL, b) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 20% powierzchni działki, c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 40% powierzchni działki, d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, e) wysokość nowej zabudowy: – dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, nie więcej niż 10,0 m, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: 1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niż 5,0 m, f) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, g) geometria dachu: – dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 40° - 50°, kalenica główna usytuowanarównolegledo drogi 02.KDL, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 22° - 30°;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : a) wielkość działki budowlanej: nie mniej niż 1000 m2, w celu uzyskania wymaganej powierzchni działki budowlanej dopuszcza się wspólne zagospodarowanie działek lub scalenie i podział, b) dopuszcza się wydzielenie działek dla urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni mniejszej niż określona w ppkt a;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : nie ustala się;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : a) dostępność komunikacyjna: z drogi 02.KDL i ciągu pieszo-jezdnego 11.KDX, b) należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki budowlanej: nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie ustala się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30%.

Dla terenu 35.MN ustala się:

Symbol terenu 35.MN powierzchnia ok. 0,23 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : jak w §8. ust.1. pkt 2, 3, 4, 5 i 6;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3. oraz: a) zaleca się wprowadzenie nowej zieleni od strony północnej;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie położony jest obiekt znajdujący się w gminnej ewidencji zabytków, dla którego obowiązują ustalenia §10. ust.1. pkt 4;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) obowiązująca linia zabudowy: od strony drogi 02.KDL wzdłuż lica budynku(jak na rysunku planu) – obowiązuje dla budynków mieszkalnych zlokalizowanych w pierwszym rzędzie zabudowy od strony głównej ulicy wiejskiej, b) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 20% powierzchni działki, c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 40% powierzchni działki, d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, e) wysokość nowej zabudowy: – dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, nie więcej niż 10,0 m, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: 1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niż 5,0 m, f) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, g) geometria dachu: – dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 40° - 50°, kalenica główna usytuowanarównolegledo drogi 02.KDL, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 22° - 30°;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : a) jak w stanie istniejącym, b) dopuszcza się wydzielenie działek dla urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : nie ustala się;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : a) dostępność komunikacyjna: z drogi 02.KDL i ciągu pieszo-jezdnego 11.KDX, b) należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki budowlanej: nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : dla istniejącego siedliska dopuszcza się użytkowanie terenu w sposób dotychczasowy oraz nowe inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczejdo czasu zmiany przeznaczenia terenu na ustalone w planie, na zasadach określonych w §8. ust.1. pkt 7;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 36.MN ustala się:

Symbol terenu 36.MN powierzchnia ok. 2,02 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : jak w §8. ust.1. pkt 2, 3, 4, 5 i 6;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 2 i 3. oraz: a) zaleca się wprowadzenie zieleni od strony północnej;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie położone są obiekty znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków, dla których obowiązują ustalenia §10. ust.1. pkt 4 oraz znajduje się obiekt o wartościach kulturowych, dla którego obowiązują ustalenia §10. ust.1. pkt 5;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 8,0 m od linii rozgraniczającej drogi 02.KDL oraz jak na rysunku planu, b) obowiązująca linia zabudowy: od strony drogi 02.KDL wzdłuż lica budynków (jak na rysunku planu) – obowiązuje dla budynków mieszkalnych zlokalizowanych w pierwszym rzędzie zabudowy od strony głównej ulicy wiejskiej, c) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 20% powierzchni działki, d) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 40% powierzchni działki, e) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, f) wysokość nowej zabudowy: – dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, nie więcej niż 10,0 m, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: 1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niż 5,0 m, g) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, h) geometria dachu: – dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 40° - 50°, kalenica główna usytuowanarównolegledo drogi 02.KDL, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 22° - 30°; – istniejące budynki mieszkalne z dachem płaskim i wielospadowym uznaje się za zgodne z planem; dopuszcza się ich rozbudowę w nawiązaniu do istniejącej architektury z zastrzeżeniem, iż pozostałe parametry (za wyjątkiem kształtu dachu) będą zgodne z planem;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : a) wielkość działki budowlanej: - nie mniej niż 1000 m2 dla części działki 34/3 położonej w zasięgu terenu 36.MN, - nie mniej niż 1200 m² - dla pozostałego terenu, b) dopuszcza się wspólne zagospodarowanie działek znajdujących się w obrębie terenu w celu spełnienia warunku określonego w ppkt a; c) w obrębie terenu dopuszcza się podziały geodezyjne w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, d) szerokość frontu działki budowlanej: nie mniej niż 20 m, e) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: równoległe do istniejących podziałów, f) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 6,0 m, g) dopuszcza się wydzielenie działek dla urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni mniejszej niż określona w ppkt a;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : nie ustala się;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : a) dostępność komunikacyjna: z drogi 02.KDL i z ciągu pieszo-jezdnego 11.KDX i 13.KDX, b) dostęp do działki 35/2 z drogi 02.KDL poprzez teren 37.MN/U, c) należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki budowlanej: nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : dla istniejącego siedliska dopuszcza się użytkowanie terenu w sposób dotychczasowy oraz nowe inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczejdo czasu zmiany przeznaczenia terenu na ustalone w planie, na zasadach określonych w §8. ust.1. pkt 7;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 37.MN/U ustala się:

Symbol terenu 37.MN/U powierzchnia ok. 0,23 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej: a) dopuszcza się usługi w formie lokalu w budynku mieszkalnym lub samodzielnego budynku usługowego, b) dopuszcza się przeznaczenie działki w całości pod zabudowę mieszkaniową lub usługową;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : jak w §8. ust.1. pkt 2, 4, 5 i 6;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : dopuszcza się urządzenie i powiązanie terenu przed budynkiem z systemem przestrzeni publicznych, na zasadach określonych w §11. ust.1. ;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 02.KDL, b) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 30% powierzchni działki, c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 30% powierzchni działki, d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, e) wysokość nowej zabudowy: – dla budynku mieszkalnego i mieszkalno-usługowego: od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze, nie więcej niż 10 m, – dla budynku usługowego: do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze, nie więcej niż 8,5 m, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: 1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niż 5,0 m, f) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,5 m, g) geometria dachu: – dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30° - 50°, kalenica główna usytuowanarównolegledo drogi 02.KDL, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 22° - 30°;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : a) wydzielenie działki wzdłuż linii rozgraniczających terenu, b) dopuszcza się wydzielenie działek dla urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : należy zapewnić dostęp do działki nr 35/2 na terenie 36.MN;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : a) dostępność komunikacyjna: z drogi 02.KDL, b) należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki budowlanej: – nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny – nie mniej niż 2 miejsca na 100 m² powierzchni użytkowej usługi;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 38.ZP ustala się:

Symbol terenu 38.ZP powierzchnia ok. 0,41 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zieleni urządzonej: a) teren zabytkowego nieczynnego cmentarza;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : nie ustala się;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : jak w §10. ust.1. pkt 3;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : jak w §11. ust.1. ;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 90% powierzchni terenu,
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : teren stanowi jedną działkę;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : nie ustala się;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : dostępność komunikacyjna: z ciągu pieszo-jezdnego 13.KDX;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : według potrzeb, na zasadach określonych w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 39.MN ustala się:

Symbol terenu 39.MN powierzchnia ok. 0,71 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : jak w §8. ust.1. pkt 2, 3, 4, 5 i 6;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie położone są obiekty znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków, dla których obowiązują ustalenia §10. ust.1. pkt 4;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) nieprzekraczalna linia zabudowy: po obrysie istniejącego budynku i dalej 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 15.KDD (jak na rysunku planu) i 5,0 m od linii rozgraniczającej terenu 40.Zk, b) obowiązująca linia zabudowy: od strony drogi 02.KDL wzdłuż lica budynków (jak na rysunku planu) – obowiązuje dla budynków mieszkalnych zlokalizowanych w pierwszym rzędzie zabudowy od strony głównej ulicy wiejskiej, c) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 20% powierzchni działki, d) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 40% powierzchni działki, e) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, istniejącą zabudową bliźniaczą uznaje się za zgodną z planem, f) wysokość nowej zabudowy: – dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, nie więcej niż 10,0 m, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: 1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niż 5,0 m, g) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, h) geometria dachu: – dla budynku mieszkalnego: dachy nawiązujące formą do istniejącej zabudowy lub dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 40° - 50°, kalenica główna usytuowanarównolegle do drogi 02.KDL – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 22° - 30°, – istniejący budynek mieszkalny z dachem wielospadowym uznaje się za zgodny z z planem; dopuszcza się jego rozbudowę w nawiązaniu do istniejącej architektury z zastrzeżeniem, iż pozostałe parametry (za wyjątkiem kształtu dachu) będą zgodne z planem;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : a) wielkość działki budowlanej: nie mniej niż 1000 m²: b) w obrębie terenu dopuszcza się podziały geodezyjne w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, c) szerokość frontu działki budowlanej: nie mniej niż 20 m, d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: równoległe do istniejących podziałów, e) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 6,0 m, f) dopuszcza się wydzielenie działek dla urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni mniejszej niż określona w ppkt a;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : nie ustala się;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : a) dostępność komunikacyjna: z drogi 02.KDL i 15.KDD, b) należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki budowlanej: nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : dla istniejącego siedliska dopuszcza się użytkowanie terenu w sposób dotychczasowy oraz nowe inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczejdo czasu zmiany przeznaczenia terenu na ustalone w planie, na zasadach określonych w §8. ust.1. pkt 7;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 40.Zk ustala się:

Symbol terenu 40.Zk powierzchnia ok. 0,26 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zieleni przyrodniczo-krajobrazowej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : nie ustala się;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : nie ustala się;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie ustala się;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : procent powierzchni biologicznie czynnej – nie mniej niż 90% powierzchni terenu;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : dopuszcza się wydzielenie działki dla urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : a) dopuszcza się lokalizację zbiornika retencyjnego, b) na terenie znajdują się grunty organiczne - przed wykonaniem projektu budowlanego, należy przeprowadzić badania określające warunki geologiczno-inżynierskie w celu określenia warunków posadowienia obiektów budowlanych;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : dostępność komunikacyjna: z drogi 06.KDD;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : według potrzeb, na zasadach określonych w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 41.Zk ustala się:

Symbol terenu 41.Zk powierzchnia ok. 0,07 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zieleni przyrodniczo-krajobrazowej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : nie ustala się;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : nie ustala się;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie ustala się;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : procent powierzchni biologicznie czynnej – nie mniej niż 90% powierzchni terenu;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : dopuszcza się wydzielenie działki dla urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : a) dopuszcza się lokalizację zbiornika retencyjnego, b) na terenie znajdują się grunty organiczne - przed wykonaniem projektu budowlanego, należy przeprowadzić badania określające warunki geologiczno-inżynierskie w celu określenia warunków posadowienia obiektów budowlanych;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : dostępność komunikacyjna: z drogi 06.KDD;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : według potrzeb, na zasadach określonych w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 42.MN ustala się:

Symbol terenu 42.MN powierzchnia ok. 0,63 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : jak w §8. ust.1. pkt 3, 4 i 6;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 2 i 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) nieprzekraczalna linia zabudowy: – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 06.KDD i 15.KDD, – od strony terenu 40Zk – jak na rysunku planu, b) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 20% powierzchni działki, c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 60% powierzchni działki, d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, e) wysokość nowej zabudowy: – dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, nie więcej niż 10,0 m, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: 1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niż 5,0 m, f) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, g) geometria dachu: – dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30° - 50°, kalenica główna usytuowanarównolegle do drogi, z której odbywa się wjazd na działkę, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 22° - 30°;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : a) wielkość działki budowlanej: nie mniej niż 1200 m²: b) szerokość frontu działki budowlanej: nie mniej niż 20 m, c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 90°, d) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 6,0 m, e) dopuszcza się wydzielenie działek dla urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni mniejszej niż określona w ppkt a;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : na terenie znajdują się grunty organiczne - przed wykonaniem projektu budowlanego, należy przeprowadzić badania określające warunki geologiczno-inżynierskie w celu określenia warunków posadowienia obiektów budowlanych;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : a) dostępność komunikacyjna: z drogi 06.KDD i 15.KDD, b) należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki budowlanej: nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie ustala się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30%.

Dla terenu 43.MN ustala się:

Symbol terenu 43.MN powierzchnia ok. 1,49 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : jak w §8. ust.1. pkt 4 i 6;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) nieprzekraczalna linia zabudowy: – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 06.KDD, 15.KDD i 16.KDW, – od strony terenu 41.Zk – jak na rysunku planu, b) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 20% powierzchni działki, c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 60% powierzchni działki, d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, e) wysokość nowej zabudowy: – dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, nie więcej niż 10,0 m, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: 1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niż 5,0 m, f) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, g) geometria dachu: – dla budynku mieszkalnego: dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30° - 50°, kalenica główna usytuowanarównolegle do drogi, z której odbywa się wjazd na działkę, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 22° - 35°;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : a) wielkość działki budowlanej: nie mniej niż 1200 m²: b) szerokość frontu działki budowlanej: nie mniej niż 20 m, c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 90°, d) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 6,0 m, e) dopuszcza się wydzielenie działek dla urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni mniejszej niż określona w ppkt a;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : na terenie znajdują się grunty organiczne - przed wykonaniem projektu budowlanego, należy przeprowadzić badania określające warunki geologiczno-inżynierskie w celu określenia warunków posadowienia obiektów budowlanych;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : a) dostępność komunikacyjna: z drogi 06.KDD, 15.KDD i 16.KDW, b) należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki budowlanej: nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie ustala się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30%.

Dla terenu 44.K ustala się:

Symbol terenu 44.K powierzchnia ok. 0,003 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny infrastruktury technicznej – kanalizacja;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : nie ustala się;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : nie ustala się;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : wydzielenie działki wzdłuż linii rozgraniczających terenu;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : na terenie znajdują się grunty organiczne - przed wykonaniem projektu budowlanego, należy przeprowadzić badania określające warunki geologiczno-inżynierskie w celu określenia warunków posadowienia obiektów budowlanych;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : dostępność komunikacyjna: z drogi 15.KDD;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : nie ustala się;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 45.R ustala się:

Symbol terenu 45.R powierzchnia ok. 0,18 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny rolnicze;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : nie ustala się;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : nie ustala się;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : zgodnie z przepisami odrębnymi;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : nie ustala się;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : dostępność komunikacyjna: z drogi położonej poza granicami opracowania, przy południowo-zachodniej granicy terenu;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : nie ustala sie;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 46.MN ustala się:

Symbol terenu 46.MN powierzchnia ok. 0,77 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : jak w §8. ust.1. pkt 4 i 6;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 15.KDD i 18.KDD, b) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 20% powierzchni działki, c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 40% powierzchni działki, d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, e) wysokość nowej zabudowy: – dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, nie więcej niż 10,0 m, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: 1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niż 5,5 m, f) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, g) geometria dachu: – dla budynku mieszkalnego: dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30° - 50°, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: dachy dwu i wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 22° - 35°;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : a) wielkość działki budowlanej: nie mniej niż 1000 m²: b) szerokość frontu działki budowlanej: nie mniej niż 25 m, c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 90°, d) dopuszcza się wydzielenie działek dla urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni mniejszej niż określona w ppkt a;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : zaleca się wprowadzenie zieleni izolacyjnej od strony terenu 47.US;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : a) dostępność komunikacyjna: z drogi 15.KDD i 18.KDD, b) należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki budowlanej: nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu w wysokości: a) 30% - dla terenu oznaczonego na rysunku planu, b) 0% - dla pozostałego terenu.

Dla terenu 47.US ustala się:

Symbol terenu 47.US powierzchnia ok. 1,87 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny sportu i rekreacji: a) dopuszcza się zabudowę towarzyszącą funkcji sportowej, typu: szatnie, sanitariaty, administracja;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : jak w §8. ust.1. pkt 4 i 6;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : jak w §11. ust.1. ;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 5% powierzchni działki, b) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 60% powierzchni działki, c) wysokość nowej zabudowy: do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze, nie więcej niż 8,5 m, d) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, e) geometria dachu: dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30° - 50°;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : wydzielenie działki wzdłuż linii rozgraniczającej terenu;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : należy wprowadzić zieleń izolacyjną od strony terenu 46.MN;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : a) dostępność komunikacyjna: z drogi 18.KDD, b) należy zapewnić miejsca postojowe w granicach terenu według potrzeb, lecz nie mniej niż 10 miejsc;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : według potrzeb, na zasadach określonych w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 48.R ustala się:

Symbol terenu 48.R powierzchnia ok. 0,57 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny rolnicze;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : nie ustala się;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3. oraz: a) należy zachować istniejącą zieleń śródpolną nie kolidującą z rolniczym wykorzystaniem terenu;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : nie ustala się;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : zgodnie z przepisami odrębnymi;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : nie ustala się;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : dostępność komunikacyjna: z drogi 18.KDD;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : nie ustala się;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 49.ZP ustala się:

Symbol terenu 49.ZP powierzchnia ok. 0,52 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zieleni urządzonej: a) teren zabytkowego nieczynnego cmentarza;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : nie ustala się;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : jak w §10. ust.1. pkt 3;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : jak w §11. ust.1. ;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 90% powierzchni terenu;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : teren stanowi jedną działkę;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : nie ustala się;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : dostępność komunikacyjna: z drogi 15.KDD i 18.KDD;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : według potrzeb, na zasadach określonych w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 50.MN ustala się:

Symbol terenu 50.MN powierzchnia ok. 0,22 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : jak w §8. ust.1. pkt 2, 4, 5 i 6;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie położony jest obiekt znajdujący się w gminnej ewidencji zabytków, dla którego obowiązują ustalenia §10. ust.1. pkt 4;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 15.KDD i jak na rysunku planu, b) obowiązująca linia zabudowy: od strony drogi 02.KDL wzdłuż lica budynku (jak na rysunku planu) – obowiązuje dla budynków mieszkalnych zlokalizowanychw pierwszym rzędzie zabudowy od strony głównej ulicy wiejskiej, c) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 20% powierzchni działki, d) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 40% powierzchni działki, e) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, f) wysokość nowej zabudowy: – dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, nie więcej niż 10,0 m, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: 1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niż 5,0 m, g) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, h) geometria dachu: – dla budynku mieszkalnego: dachy nawiązujące formą do istniejącej zabudowy lub dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 40° - 50°; kalenica główna usytuowanarównolegle do drogi 02.KDL; – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 22° - 30°;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : a) wielkość działki budowlanej: nie mniej niż 1000 m²: b) szerokość frontu działki budowlanej: nie mniej niż 20 m, c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 90°, d) dopuszcza się wydzielenie działek dla urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni mniejszej niż określona w ppkt a;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : nie ustala się;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : a) dostępność komunikacyjna: z drogi 02.KDL i 15.KDD, b) należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki budowlanej: nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : dla istniejącego siedliska dopuszcza się użytkowanie terenu w sposób dotychczasowy oraz nowe inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczejdo czasu zmiany przeznaczenia terenu na ustalone w planie, na zasadach określonych w §8. ust.1. pkt 7;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 51.MN ustala się:

Symbol terenu 51.MN powierzchnia ok. 0,39 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : jak w §8. ust.1. pkt 2, 4, 5 i 6;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 8,0 m od linii rozgraniczającej drogi 02.KDL oraz wzdłuż lica istniejącego budynku (jak na rysunku planu), b) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 20% powierzchni działki, c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 40% powierzchni działki, d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, e) wysokość nowej zabudowy: – dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, nie więcej niż 10,0 m, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: 1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niż 5,0 m, f) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, g) geometria dachu: – dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 40° - 50°, kalenica główna usytuowanarównolegle do drogi 02.KDL; – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 22° - 30°;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : a) wielkość działki budowlanej: nie mniej niż 1000 m²: b) szerokość frontu działki budowlanej: nie mniej niż 22 m, c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 90°, d) dopuszcza się wydzielenie działek dla urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni mniejszej niż określona w ppkt a;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : nie ustala się;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : a) dostępność komunikacyjna: z drogi 02.KDL, b) należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki budowlanej: nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : dla istniejącego siedliska dopuszcza się użytkowanie terenu w sposób dotychczasowy oraz nowe inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczejdo czasu zmiany przeznaczenia terenu na ustalone w planie, na zasadach określonych w §8. ust.1. pkt 7;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu w wysokości: a) 30% - dla terenu oznaczonego na rysunku planu, b) 0% - dla pozostałego terenu.

Dla terenu 52.MN ustala się:

Symbol terenu 52.MN powierzchnia ok. 0,08 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : jak w §8. ust.1. pkt 2, 4, 5 i 6;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : jak w §10. ust.1. pkt 6;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) nieprzekraczalna linia zabudowy: od strony drogi 02.KDL wzdłuż lica budynku, b) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 30% powierzchni działki, c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 40% powierzchni działki, d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, e) wysokość nowej zabudowy: – dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, nie więcej niż 10,0 m, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: 1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niż 5,0 m, f) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, g) geometria dachu: – dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 40° - 50°, kalenica główna usytuowanarównolegle do drogi 02.KDL; – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 22° - 30°;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : wydzielenie działki wzdłuż linii rozgraniczającej terenu;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : nie ustala się;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : a) dostępność komunikacyjna: z drogi 02.KDL, b) należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki budowlanej: nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : dla istniejącego siedliska dopuszcza się użytkowanie terenu w sposób dotychczasowy oraz nowe inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczejdo czasu zmiany przeznaczenia terenu na ustalone w planie, na zasadach określonych w §8. ust.1. pkt 7;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 53.R ustala się:

Symbol terenu 53.R powierzchnia ok. 0,45 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny rolnicze;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : nie ustala się;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3. oraz: a) należy zachować istniejącą zieleń śródpolną nie kolidującą z rolniczym wykorzystaniem terenu;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : jak w §10. ust.1. pkt 6;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : nie ustala się;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : zgodnie z przepisami odrębnymi;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : nie ustala się;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : dostępność komunikacyjna: z drogi 02.KDL;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : nie ustala się;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 54.MN ustala się:

Symbol terenu 54.MN powierzchnia ok. 0,83 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : jak w §8. ust.1. pkt 2, 4, 5 i 6;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie znajduje się obiekt o wartościach kulturowych, dla którego obowiązują ustalenia §10. ust.1. pkt 5;na terenie obowiązują również ustalenia §10. ust.1. pkt 6;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 02.KDL oraz wzdłuż lica istniejących budynków (jak na rysunku planu), b) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 20% powierzchni działki, c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 40% powierzchni działki, d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, dopuszcza się zabudowę bliźniaczą, e) wysokość nowej zabudowy: – dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, nie więcej niż 10,0 m, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: 1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niż 5,0 m, f) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, g) geometria dachu: – dla budynku mieszkalnego: dachy nawiązujące formą do istniejącej zabudowy lub dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 40° - 60°, kalenica główna usytuowanarównolegle do drogi 02.KDL, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 22° - 30°;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : a) wielkość działki budowlanej: nie mniej niż 1000 m²: b) szerokość frontu działki budowlanej: nie mniej niż 18 m, istniejące działki o szerokości frontu mniejszej niż 18 m uznaje się za zgodne z planem, c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: równoległe do istniejących podziałów lub zbliżone do równoległych, d) dopuszcza się wydzielenie działek dla urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni mniejszej niż określona w ppkt a;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : nie ustala się;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : a) dostępność komunikacyjna: z drogi 02.KDL, b) należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki budowlanej: nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : dla istniejącego siedliska dopuszcza się użytkowanie terenu w sposób dotychczasowy oraz nowe inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczejdo czasu zmiany przeznaczenia terenu na ustalone w planie, na zasadach określonych w §8. ust.1. pkt 7;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu w wysokości: a) 30% - dla terenu oznaczonego na rysunku planu, b) 0% - dla pozostałego terenu.

Dla terenu 55.R ustala się:

Symbol terenu 55.R powierzchnia ok. 0,41 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny rolnicze;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : nie ustala się;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3. oraz: a) należy zachować istniejącą zieleń śródpolną nie kolidującą z rolniczym wykorzystaniem terenu;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : nie ustala się;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : zgodnie z przepisami odrębnymi;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : nie ustala się;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : dostępność komunikacyjna: z drogi 02.KDL;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : nie ustala się;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 56.MN ustala się:

Symbol terenu 56.MN powierzchnia ok. 0,66 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : jak w §8. ust.1. pkt 4, 5 i 6;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie położony jest obiekt znajdujący się w gminnej ewidencji zabytków, dla którego obowiązują ustalenia §10. ust.1. pkt 4;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) nieprzekraczalna linia zabudowy: wzdłuż lica budynków - jak na rysunku planu, b) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 20% powierzchni działki, c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 40% powierzchni działki, d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, dopuszcza się zabudowę bliźniaczą, e) wysokość nowej zabudowy: – dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, nie więcej niż 10,0 m, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: 1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niż 5,0 m, f) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, g) geometria dachu: – dla budynku mieszkalnego: dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30° - 50°, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 22° - 30°; h) istniejący 2 kondygnacyjny budynek mieszkalny z dachem o mniejszym nachyleniu niż określone w planie, uznaje się za zgodny z planem; dopuszcza się jego rozbudowę w nawiązaniu do istniejącej architektury z zastrzeżeniem, iż pozostałe parametry (za wyjątkiem kształtu dachu) będą zgodne z planem;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 2 i 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : a) wielkość działki budowlanej: nie mniej niż 1000 m², b) dopuszcza się wspólne zagospodarowanie działek znajdujących się w obrębie terenu w celu spełnienia warunku określonego w ppkt a; c) w obrębie terenu dopuszcza się podziały geodezyjne w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, d) szerokość frontu działki budowlanej: nie ustala się, e) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: równoległe do istniejących podziałów, f) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 6,0 m, g) dopuszcza się wydzielenie działek dla urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni mniejszej niż określona w ppkt a;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : nie ustala się;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : a) dostępność komunikacyjna: z drogi 20.KDD, b) należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki budowlanej: nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : dla istniejącego siedliska dopuszcza się użytkowanie terenu w sposób dotychczasowy oraz nowe inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczejdo czasu zmiany przeznaczenia terenu na ustalone w planie, na zasadach określonych w §8. ust.1. pkt 7;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 57.MN ustala się:

Symbol terenu 57.MN powierzchnia ok. 0,22 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : jak w §8. ust.1. pkt 4, 5 i 6;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie znajduje się obiekt o wartościach kulturowych, dla którego obowiązują ustalenia §10. ust.1. pkt 5;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) nieprzekraczalna linia zabudowy: od strony drogi 02.KDL - wzdłuż lica budynku i 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 20.KDD, b) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 20% powierzchni działki, c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 40% powierzchni działki, d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, e) wysokość nowej zabudowy: – dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, nie więcej niż 10,0 m, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: 1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niż 5,0 m, f) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, g) geometria dachu: – dla budynku mieszkalnego: dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 40° - 50°, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 22° - 30°;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : a) wielkość działki budowlanej: jak w stanie istniejącym, b) dopuszcza się wydzielenie działek dla urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : nie ustala się;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : a) dostępność komunikacyjna: z drogi 20.KDD, b) należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki budowlanej: nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : dla istniejącego siedliska dopuszcza się użytkowanie terenu w sposób dotychczasowy oraz nowe inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczejdo czasu zmiany przeznaczenia terenu na ustalone w planie, na zasadach określonych w §8. ust.1. pkt 7;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 58.RM ustala się:

Symbol terenu 58.RM powierzchnia ok. 0,19 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zabudowy zagrodowej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : jak w §8. ust.1. pkt 4, 5 i 6;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie położony jest obiekt znajdujący się w gminnej ewidencji zabytków, dla którego obowiązują ustalenia §10. ust.1. pkt 4;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 02.KDL, b) obowiązująca linia zabudowy: od strony drogi 20.KDD wzdłuż lica budynku– obowiązuje dla budynku mieszkalnego, c) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 40% powierzchni działki, d) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 30% powierzchni działki, e) wysokość nowej zabudowy: – dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, nie więcej niż 10,0 m, – dla budynków gospodarczych i inwentarskich: do 2 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niż 11,0 m, f) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, g) geometria dachu: – dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 40° - 50°, – dla budynków gospodarczych i inwentarskich: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 22° - 45°;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : teren stanowi jedną działkę;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : nie ustala się;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : a) dostępność komunikacyjna: z drogi 20.KDD, b) należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki: nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości: 0%.

Dla terenu 59.MN ustala się:

Symbol terenu 59.MN powierzchnia ok. 0,27 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : jak w §8. ust.1. pkt 4, 5 i 6;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie położony jest obiekt znajdujący się w gminnej ewidencji zabytków, dla którego obowiązują ustalenia §10. ust.1. pkt 4 oraz znajduje się obiekt o wartościach kulturowych, dla którego obowiązują ustalenia §10. ust.1. pkt 5;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) nieprzekraczalna linia zabudowy: – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 02.KDL, b) obowiązująca linia zabudowy: od strony drogi 20.KDD wzdłuż lica budynków (jak na rysunku planu) – obowiązuje dla budynków mieszkalnych, c)] wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 30% powierzchni działki, d) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 40% powierzchni działki, e) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, f) wysokość nowej zabudowy: – dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, nie więcej niż 10,0 m, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: 1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niż 5,0 m, g) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, h) geometria dachu: – dla budynku mieszkalnego: dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 40° - 50°, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 22° - 30°;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : jak w stanie istniejącym;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : nie ustala się;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : a) dostępność komunikacyjna: z drogi 20.KDD, b) należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki budowlanej: nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : dla istniejącego siedliska dopuszcza się użytkowanie terenu w sposób dotychczasowy oraz nowe inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczejdo czasu zmiany przeznaczenia terenu na ustalone w planie, na zasadach określonych w §8. ust.1. pkt 7;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 60.ZP ustala się:

Symbol terenu 60.ZP powierzchnia ok. 0,07 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zieleni urządzonej: a) plac zabaw dla dzieci;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : nie ustala się;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : jak w §11. ust.1. ;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 90% powierzchni terenu;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : jak w stanie istniejącym;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : nie ustala się;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : dostępność komunikacyjna: z drogi 20.KDD i 02.KDL;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : według potrzeb, na zasadach określonych w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 61.MN ustala się:

Symbol terenu 61.MN powierzchnia ok. 1,07 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : jak w §8. ust.1. pkt 4, 5 i 6;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie położony jest obiekt znajdujący się w gminnej ewidencji zabytków, dla którego obowiązują ustalenia §10. ust.1. pkt 4;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) nieprzekraczalna linia zabudowy: – 4,0 m od linii rozgraniczającej drogi 20.KDDoraz wzdłuż lica budynków- jak na rysunku planu, – 6,0 m od południowej linii rozgraniczającej terenu – jak na rysunku planu, b) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 20% powierzchni działki, c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 40% powierzchni działki, d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, dopuszcza się zabudowę bliźniaczą na działkach 156/2 i 156/3; e) wysokość nowej zabudowy: – dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, nie więcej niż 10,0 m, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: 1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niż 5,0 m, f) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, g) geometria dachu: – dla budynku mieszkalnego: dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 40° - 50°, kalenica główna usytuowanarównolegle do drogi 20.KDD, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 22° - 30°;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 2 i 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : a) wielkość działki budowlanej: nie mniej niż 1000 m², b) w obrębie terenu dopuszcza się podziały geodezyjne w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, c) szerokość frontu działki budowlanej: nie ustala się, d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: równoległe do istniejących podziałów, e) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 6,0 m, f) dopuszcza się wydzielenie działek dla urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni mniejszej niż określona w ppkt a;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : nie ustala się;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : a) dostępność komunikacyjna: z drogi 20.KDD i ciągu pieszo-jezdnego 21.KDX, b) należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki budowlanej: nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : dla istniejącego siedliska dopuszcza się użytkowanie terenu w sposób dotychczasowy oraz nowe inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczejdo czasu zmiany przeznaczenia terenu na ustalone w planie, na zasadach określonych w §8. ust.1. pkt 7;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 62.U ustala się:

Symbol terenu 62.U powierzchnia ok. 0,04 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zabudowy usługowej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : jak w §8. ust.1. pkt 4 i 6;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : jak w §11. ust.1. ;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) nieprzekraczalna linia zabudowy: od strony drogi 02.KDL wzdłuż lica budynku, b) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 70% powierzchni działki, c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie ustala się, d) wysokość zabudowy: do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze, nie więcej niż 9 m, e) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, f) geometria dachu: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 22° - 45°;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : teren stanowi jedną działkę budowlaną;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : nie ustala się;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : dostępność komunikacyjna: z drogi 02.KDL i z ciągu pieszo-jezdnego 21.KDX,
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 63.MW ustala się:

Symbol terenu 63.MW powierzchnia ok. 0,14 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : jak w §8. ust.1. pkt 4, 5 i 6;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie położony jest obiekt znajdujący się w gminnej ewidencji zabytków, dla którego obowiązują ustalenia §10. ust.1. pkt 4;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) nieprzekraczalna linia zabudowy: od strony drogi 02.KDL wzdłuż lica budynku i dalej 1,0 m od linii rozgraniczającej drogi 02.KDL, b) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 40% powierzchni działki, c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 30% powierzchni działki, d) wysokość nowej zabudowy: – dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, nie więcej niż 10,0 m, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: 1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niż 5,0 m, e) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, f) geometria dachu: – dla budynku mieszkalnego: dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 22° - 45°, kalenica główna usytuowanarównolegle do drogi 20.KDD, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 22° - 30°;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : wydzielenie działki wzdłuż linii rozgraniczającej terenu;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : nie ustala się;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : a) dostępność komunikacyjna: z drogi 02.KDL, b) należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki budowlanej: nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : dla istniejącego siedliska dopuszcza się użytkowanie terenu w sposób dotychczasowy oraz nowe inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczejdo czasu zmiany przeznaczenia terenu na ustalone w planie, na zasadach określonych w §8. ust.1. pkt 7;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 64.MN ustala się:

Symbol terenu 64.MN powierzchnia ok. 0,13 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : jak w §8. ust.1. pkt 2, 4, 5 i 6;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) nieprzekraczalna linia zabudowy: od strony drogi 02.KDL wzdłuż lica bydynku, b) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 30% powierzchni działki, c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 40% powierzchni działki, d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, e) wysokość nowej zabudowy: – dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, nie więcej niż 10,0 m, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: 1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niż 5,0 m, f) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, g) geometria dachu: – dla budynku mieszkalnego: dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 40° - 50°, kalenica główna usytuowanarównolegle do drogi 02.KDL, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 22° - 30°;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : teren stanowi jedną działkę budowlaną;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : na terenie znajdują się grunty organiczne – w przypadku lokalizacji na nich zabudowy – przed wykonaniem projektu budowlanego, należy przeprowadzić badania określające warunki geologiczno-inżynierskie w celu określenia warunków posadowienia obiektów budowlanych;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : a) dostępność komunikacyjna: z drogi 02.KDL, b) należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki budowlanej: nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : dla istniejącego siedliska dopuszcza się użytkowanie terenu w sposób dotychczasowy oraz nowe inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczejdo czasu zmiany przeznaczenia terenu na ustalone w planie, na zasadach określonych w §8. ust.1. pkt 7;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 65.MN/U ustala się:

Symbol terenu 65.MN/U powierzchnia ok. 0,16 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej: a) dopuszcza się usługi w formie lokalu w budynku mieszkalnym lub samodzielnego budynku usługowego, b) dopuszcza się przeznaczenie działki w całości pod zabudowę mieszkaniową lub usługową;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : jak w §8. ust.1. pkt 2, 4 i 6;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 02.KDL, b) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 30% powierzchni działki, c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 40% powierzchni działki, d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, e) wysokość nowej zabudowy: – dla budynku mieszkalnego i mieszkalno-usługowego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, nie więcej niż 10,0 m, – dla budynku usługowego: do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze, nie więcej niż 8,5 m, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: 1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niż 5,0 m, f) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, g) geometria dachu: – dla budynku mieszkalnego, mieszkalno-usługowego i usługowego: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 40° - 50°, kalenica główna usytuowanarównolegle do drogi 02.KDL, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 22° - 30°;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : a) wydzielenie działki wzdłuż linii rozgraniczającej terenu, b) dopuszcza się wydzielenie działek dla urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : na terenie znajdują się grunty organiczne – przed wykonaniem projektu budowlanego, należy przeprowadzić badania określające warunki geologiczno-inżynierskie w celu określenia warunków posadowienia obiektów budowlanych;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : a) dostępność komunikacyjna: z drogi 02.KDL, b) należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki budowlanej: – nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny – nie mniej niż 2 miejsca na 100 m² powierzchni użytkowej usługi;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 66.U ustala się:

Symbol terenu 66.U powierzchnia ok. 0,12 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zabudowy usługowej: a) wyklucza się usługi uciążliwe, typu: – obiekt handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m², – warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, stacji paliw, myjni samochodowych, – funkcji o charakterze usługowo-produkcyjnym i przetwórczym;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : jak w §8. ust.1. pkt 4, 5 i 6;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : jak w §11. ust.1. ;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 4,0 m od linii rozgraniczającej drogi 02.KDL, od strony drogi 22.KDD wzdłuż lica budynku, b) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 30% powierzchni działki, c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 30% powierzchni działki, d) wysokość nowej zabudowy: do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze, nie więcej niż 9 m, e) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, f) geometria dachu: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 22° - 45°;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 2 i 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : a) teren stanowi jedną działkę, b) dopuszcza się wydzielenie działek dla urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : a) dla istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV ustala się strefy bezpieczeństwa o szerokości 2 x 7,5 m wolne od zabudowy mieszkaniowej i zieleni wysokiej lub ich przebudowę na sieci kablowe, b) na terenie znajdują się grunty organiczne – przed wykonaniem projektu budowlanego, należy przeprowadzić badania określające warunki geologiczno-inżynierskie w celu określenia warunków posadowienia obiektów budowlanych;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : dostępność komunikacyjna: z drogi 02.KDL i 22.KDD;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 67.R ustala się:

Symbol terenu 67.R powierzchnia ok. 0,36 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny rolnicze - łąki;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : nie ustala się;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : nie ustala się;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 2, 3 i 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : zgodnie z przepisami odrębnymi;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : wzdłuż rzeki należy zachować pas o szerokości nie mniej niż 5 m wolny od ogrodzeń, w celu zapewnienia dostępu dla prowadzenia prac konserwacyjnych;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : dostępność komunikacyjna: z drogi 02.KDL;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : nie ustala się;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 68.MN ustala się:

Symbol terenu 68.MN powierzchnia ok. 0,11 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : jak w §8. ust.1. pkt 2, 4, 5 i 6;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie położony jest obiekt znajdujący się w gminnej ewidencji zabytków, dla którego obowiązują ustalenia §10. ust.1. pkt 4;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) nieprzekraczalna linia zabudowy: od strony drogi 02.KDL wzdłuż lica budynku i 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 22.KDD, b) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 20% powierzchni działki, c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 40% powierzchni działki, d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, e) wysokość nowej zabudowy: – dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, nie więcej niż 10,0 m, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: 1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niż 5,0 m, f) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, g) geometria dachu: – dla budynku mieszkalnego: dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 40° - 50°, kalenica główna usytuowanarównolegle do drogi 02.KDL, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 22° - 30°;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 2 i 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : a) teren stanowi jedna działkę budowlaną, b) dopuszcza się wydzielenie działek dla urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : nie ustala się;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : a) dostępność komunikacyjna: z drogi 02.KDL i 22.KDD, b) należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki budowlanej: nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : dla istniejącego siedliska dopuszcza się użytkowanie terenu w sposób dotychczasowy oraz nowe inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczejdo czasu zmiany przeznaczenia terenu na ustalone w planie, na zasadach określonych w §8. ust.1. pkt 7;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 69.R ustala się:

Symbol terenu 69.R powierzchnia ok. 0,54 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny rolnicze - łąki;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : nie ustala się;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : jak w §10. ust.1. pkt 2;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : nie ustala się;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 2, 3 i 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : zgodnie z przepisami odrębnymi;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : a) część terenu położona w strefie ochrony ekspozycji bryły kościoła wymaga utrzymania zieleni niskiej i zakazu wprowadzania zieleni wysokiej, b) wzdłuż rzeki należy zachować pas o szerokości nie mniej niż 5 m wolny od ogrodzeń, w celu zapewnienia dostępu dla prowadzenia prac konserwacyjnych;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : dostępność komunikacyjna: z drogi 02.KDL i 22.KDD;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : nie ustala się;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 70.MN ustala się:

Symbol terenu 70.MN powierzchnia ok. 0,10 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : jak w §8. ust.1. pkt 2, 4 i 6;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : jak w §10. ust.1. pkt 2;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 02.KDL, b) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 20% powierzchni działki, c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 40% powierzchni działki, d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, e) wysokość nowej zabudowy: – dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, nie więcej niż 10,0 m, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: 1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niż 5,0 m, f) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, g) geometria dachu: – dla budynku mieszkalnego: dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 40° - 50°, kalenica główna usytuowanarównolegle do drogi 02.KDL, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 22° - 30°;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 2 i 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : a) teren stanowi jedna działkę budowlaną, b) dopuszcza się wydzielenie działek dla urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : a) część terenu położona w strefie ochrony ekspozycji bryły kościoła wymaga utrzymania zieleni niskiej i zakazu wprowadzania zieleni wysokiej, b) na terenie znajdują się grunty organiczne – przed wykonaniemprojektu budowlanego, należy przeprowadzić badania określające warunki geologiczno-inżynierskie w celu określenia warunków posadowienia obiektów budowlanych;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : a) dostępność komunikacyjna: z drogi 02.KDL, b) należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki budowlanej: nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie ustala się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30%.

Dla terenu 71.MN ustala się:

Symbol terenu 71.MN powierzchnia ok. 0,09 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : jak w §8. ust.1. pkt 2, 4 i 6;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : jak w §10. ust.1. pkt 2;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 12,0 m od linii rozgraniczającej drogi 02.KDL i 10,0 m od linii rozgraniczającej terenu 85.WS, b) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 20% powierzchni działki, c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 40% powierzchni działki, d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, e) wysokość nowej zabudowy: – dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, nie więcej niż 10,0 m, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: 1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niż 5,0 m, f) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, g) geometria dachu: – dla budynku mieszkalnego: dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 40° - 50°, kalenica główna usytuowanarównolegle do drogi 02.KDL, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 22° - 30°;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 2, 3 i 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : a) teren stanowi jedna działkę budowlaną, b) dopuszcza się wydzielenie działek dla urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : a) wzdłuż rzeki należy zachować pas o szerokości nie mniej niż 5 m wolny od ogrodzeń, w celu zapewnienia dostępu dla prowadzenia prac konserwacyjnych; b) na terenie położonym pomiędzy drogą 02.KDL a nieprzekraczalną linią zabudowy od tej drogi wprowadza się zakaz lokalizacji zieleni wysokiej w zwartej formie;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : a) dostępność komunikacyjna: z drogi 02.KDL, b) należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki budowlanej: nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 72.U ustala się:

Symbol terenu 72.U powierzchnia ok. 0,25 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zabudowy usługowej: a) kościół;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : obowiązuje priorytet wymagań konserwatorskich;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : jak w §10. ust.1. pkt 1;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : jak w §11. ust.1. ;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 02.KDL oraz wzdłuż lica budynku (jak na rysunku planu) i 10,0 m od linii rozgraniczającej terenu 85.WS, b) dopuszcza się lokalizacje obiektów małej architektury związanych z kultem religijnym, c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 70% powierzchni działki;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 2, 3 i 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : teren stanowi jedna działkę;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : wzdłuż rzeki należy zachować pas o szerokości nie mniej niż 5 m wolny od ogrodzeń, w celu zapewnienia dostępu dla prowadzenia prac konserwacyjnych;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : dostępność komunikacyjna: z drogi 02.KDL;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 73.MN ustala się:

Symbol terenu 73.MN powierzchnia ok. 0,32 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : jak w §8. ust.1. pkt 2, 4, 5 i 6;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) nieprzekraczalna linia zabudowy: – od strony drogi 02.KDLwzdłuż lica budynku oraz 6,0 m iod linii rozgraniczającej (jak na rysunku planu), – od strony terenu 85.WS – jak na rysunku planu, b) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 20% powierzchni działki, c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 40% powierzchni działki, d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, e) wysokość nowej zabudowy: – dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, nie więcej niż 10,0 m, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: 1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niż 5,0 m, f) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, g) geometria dachu: – dla budynku mieszkalnego: dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30° - 50°, kalenica główna usytuowanarównolegle do drogi 02.KDL, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 22° - 30°, h) istniejący budynek mieszkalny z płaskim dachem uznaje się za zgodny z planem; dopuszcza się jego podwyższenie do wysokości niezbędnej do przekrycia go dachem dwuspadowym (nawiązującym do budynku po przeciwnej stronie ulicy na terenie 32.MW) o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 45° - 60°, kalenica główna usytuowanaprostopadle do drogi 02.KDL;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 2, 3 i 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : a) wielkość działki budowlanej: nie mniej niż 1500 m², b) szerokość frontu działki budowlanej: nie mniej niż 21 m, c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 90° do drogi 02.KDL, d) dopuszcza się wydzielenie działek dla urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni mniejszej niż określona w ppkt a;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : wzdłuż rzeki należy zachować pas o szerokości nie mniej niż 5 m wolny od ogrodzeń, w celu zapewnienia dostępu dla prowadzenia prac konserwacyjnych;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : a) dostępność komunikacyjna: z drogi 02.KDL i z 23.KDW, b) należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki budowlanej: nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 74.MN ustala się:

Symbol terenu 74.MN powierzchnia ok. 0,08 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : jak w §8. ust.1. pkt 2, 4 i 6;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 02.KDL i 10,0 m od linii rozgraniczającej terenu 80.WS, b) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 25% powierzchni działki, c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 40% powierzchni działki, d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, e) wysokość nowej zabudowy: – dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, nie więcej niż 10,0 m, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: 1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niż 5,0 m, f) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, g) geometria dachu: – dla budynku mieszkalnego: dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30° - 50°, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 22° - 30°;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 2, 3 i 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : wydzielenie działki wzdłuż linii rozgraniczającej terenu;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : wzdłuż rzeki należy zachować pas o szerokości nie mniej niż 5 m wolny od ogrodzeń, w celu zapewnienia dostępu dla prowadzenia prac konserwacyjnych;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : a) dostępność komunikacyjna: z drogi 02.KDL i z 23.KDW, b) należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki budowlanej: nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 75.R ustala się:

Symbol terenu 75.R powierzchnia ok. 0,15 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny rolnicze - łąki;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : nie ustala się;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : nie ustala się;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 2, 3 i 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : zgodnie z przepisami odrębnymi;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : wzdłuż rzeki należy zachować pas o szerokości nie mniej niż 5 m wolny od ogrodzeń, w celu zapewnienia dostępu dla prowadzenia prac konserwacyjnych;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : dostępność komunikacyjna: z drogi 02.KDL;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : nie ustala się;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 76.R ustala się:

Symbol terenu 76.R powierzchnia ok. 2,36 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny rolnicze;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : nie ustala się;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3. oraz: a) należy zachować istniejącą zieleń śródpolną nie kolidującą z rolniczym wykorzystaniem terenu;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : nie ustala się;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 2, 3 i 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : zgodnie z przepisami odrębnymi;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : a) wzdłuż rzeki należy zachować pas o szerokości nie mniej niż 5 m wolny od ogrodzeń, w celu zapewnienia dostępu dla prowadzenia prac konserwacyjnych, b) należy zapewnić dostęp do terenu 89.ZL;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : dostępność komunikacyjna: z drogi 24.KDD i 26.KDD;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : nie ustala się;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 77.E ustala się:

Symbol terenu 77.E powierzchnia ok. 0,003 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : nie ustala się;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : nie ustala się;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : nie ustala się;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : nie dotyczy;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : wydzielenie działki wzdłuż linii rozgraniczających terenu;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : nie ustala się;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : dostępność komunikacyjna: z drogi 26.KDD;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : nie ustala się;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 78.MN ustala się:

Symbol terenu 78.MN powierzchnia ok. 1,38 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : jak w §8. ust.1. pkt 4 i 6;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 26.KDD i 4,0 m od linii rozgraniczającej drogi 24.KDD, b) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 20% powierzchni działki, c)   procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 40% powierzchni działki, d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, e) wysokość nowej zabudowy: – dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, nie więcej niż 10,0 m, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: 1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niż 5,0 m, f) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, g) geometria dachu: – dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30° - 50°, kalenica główna usytuowanarównolegle do drogi, z której odbywa się wjazd na działkę, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 22° - 30°;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : a) wielkość działki budowlanej: nie mniej niż 1000 m², b)] szerokość frontu działki budowlanej: nie ustala się, c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 90°, d) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 6,0 m, e) dopuszcza się wydzielenie działek dla urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni mniejszej niż określona w ppkt a;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : na terenie znajdują się grunty organiczne – przed wykonaniem projektu budowlanego, należy przeprowadzić badania określające warunki geologiczno-inżynierskie w celu określenia warunków posadowienia obiektów budowlanych;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : a) dostępność komunikacyjna: z drogi 24.KDD i 26.KDD, b) należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki budowlanej: nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30%.

Dla terenu 79.MN ustala się:

Symbol terenu 79.MN powierzchnia ok. 0,85 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : jak w §8. ust.1. pkt 4 i 6;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 22.KDD i 26.KDD oraz10,0 m od linii rozgraniczającej terenu 85.WS b) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 20% powierzchni działki, c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 40% powierzchni działki, d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, e) wysokość nowej zabudowy: – dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, nie więcej niż 10,0 m, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: 1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niż 5,0 m, f) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, g) geometria dachu: – dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30° - 50°, kalenica główna usytuowanarównolegle do drogi, z której odbywa się wjazd na działkę, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 22° - 30°;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 2, 3 i 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : a) wielkość działki budowlanej: nie mniej niż 1000 m², b) szerokość frontu działki budowlanej: nie mniej niż 20 m, c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: dowolny, d) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 6,0 m, e) dopuszcza się wydzielenie działek dla urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni mniejszej niż określona w ppkt a;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : wzdłuż rzeki należy zachować pas o szerokości nie mniej niż 5 m wolny od ogrodzeń, w celu zapewnienia dostępu dla prowadzenia prac konserwacyjnych;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : a) dostępność komunikacyjna: z drogi 22.KDD i 26.KDD, b) należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki: nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu w wysokości: a) 30% - dla terenu oznaczonego na rysunku planu, b) 0% - dla pozostałego terenu.

Dla terenu 80.MN ustala się:

Symbol terenu 80.MN powierzchnia ok. 1,93 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : jak w §8. ust.1. pkt 4 i 6;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 22.KDD i 26.KDD, 4,0 m od linii rozgraniczającej drogi 24.KDD, b) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 20% powierzchni działki, c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 40% powierzchni działki, d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, e) wysokość nowej zabudowy: – dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, nie więcej niż 10,0 m, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: 1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niż 5,0 m, f) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, g) geometria dachu: – dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30° - 50°, kalenica główna usytuowanarównolegle do drogi, z której odbywa się wjazd na działkę, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 22° - 30°;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : a) wielkość działki budowlanej: nie mniej niż 1000 m², b) szerokość frontu działki budowlanej: dowolna, c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie ustala się, d) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 6,0 m, e) dopuszcza się wydzielenie działek dla urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni mniejszej niż określona w ppkt a;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : nie ustala się;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : a) dostępność komunikacyjna: z drogi 24.KDD, 26.KDD i 22.KDD, b) należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki budowlanej: nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30%.

Dla terenu 81.RM ustala się:

Symbol terenu 81.RM powierzchnia ok. 0,34 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zabudowy zagrodowej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : jak w §8. ust.1. pkt 4 i 6;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 22.KDD, b) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 30% powierzchni działki, c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 30% powierzchni działki, d) wysokość nowej zabudowy: – dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, nie więcej niż 9,0 m, – dla budynków gospodarczych i inwentarskich: do 2 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niż 11,0 m, e) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, f) geometria dachu: – dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30° - 50°, kalenica główna usytuowanarównolegle do drogi 22.KDD, – dla budynków gospodarczych i inwentarskich: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 22° - 45°;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : wydzielenie działki wzdłuż linii rozgraniczających terenu;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : nie ustala się;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : a) dostępność komunikacyjna: z drogi 22.KDD, b) należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki: nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 82.MN ustala się:

Symbol terenu 82.MN powierzchnia ok. 0,91 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : jak w §8. ust.1. pkt 4, 5 i 6;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 22.KDD oraz wzdłuż lica budynków – jak na rysunku planu, b) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 20% powierzchni działki, c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 40% powierzchni działki, d) forma zabudowy: zabudowa wolno stojąca, dopuszcza się zabudowę bliźniaczą, e) wysokość nowej zabudowy: – dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, nie więcej niż 10,0 m, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: 1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niż 5,0 m, f) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, g) geometria dachu: – dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30° - 50°, kalenica główna usytuowanarównolegle do drogi 22.KDD, – dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 22° - 30°;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : a) wydzielenie działek wzdłuż linii rozgraniczających terenu, b) dopuszcza się wydzielenie działek dla urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : dla istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV ustala się strefy bezpieczeństwa o szerokości 2 x 7,5 m wolne od zabudowy mieszkaniowej i zieleni wysokiej lub ich przebudowę na sieci kablowe;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : a) dostępność komunikacyjna: z drogi 22.KDD, b) należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki budowlanej: nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : dla istniejącego siedliska dopuszcza się użytkowanie terenu w sposób dotychczasowy oraz nowe inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczejdo czasu zmiany przeznaczenia terenu na ustalone w planie, na zasadach określonych w §8. ust.1. pkt 7;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 83.RM ustala się:

Symbol terenu 83.RM powierzchnia ok. 0,43 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny zabudowy zagrodowej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : jak w §8. ust.1. pkt 4, 5 i 6;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) nieprzekraczalna linia zabudowy: – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 22.KDD, – odlinii rozgraniczającej terenu 84.WS - 10,0 m oraz wzdłuż lica budynków – jak na rysunku planu, b) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 30% powierzchni działki, c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 30% powierzchni działki, d) wysokość nowej zabudowy: – dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, nie więcej niż 10,0 m, – dla budynków gospodarczych i inwentarskich: do 2 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niż 11,0 m, e) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, f) geometria dachu: – dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30° - 50°, – dla budynków gospodarczych i inwentarskich: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 22° - 45°;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 2, 3 i 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : a) wydzielenie działki wzdłuż linii rozgraniczających terenu, b) dopuszcza się wydzielenie działki dla urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : a) dla istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV ustala się strefy bezpieczeństwa o szerokości 2 x 7,5 m wolne od zabudowy mieszkaniowej i zieleni wysokiej lub ich przebudowę na sieci kablowe, b) wzdłuż rzeki należy zachować pas o szerokości nie mniej niż 5 m wolny od ogrodzeń, w celu zapewnienia dostępu dla prowadzenia prac konserwacyjnych;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : a) dostępność komunikacyjna: z drogi 22.KDD, b) należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki: nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 84.WS, 85.WS, 86.WS i 87.WS ustala się:

Symbol terenu 84.WS 85.WS 86.WS 87.WS powierzchnia ok. 0,80 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny wód powierzchniowych śródlądowych: a) rzeka Gunica;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : nie ustala się;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : nie ustala się;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : nie ustala się;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 2 i 3;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : nie ustala się;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : a) dopuszcza się lokalizację małej elektrowni wodnej, b) dopuszcza się lokalizację szlaku kajakowego i realizację w wyznaczonych miejscach zagospodarowania związanego z obsługą sportów wodnych, c) dopuszcza się lokalizację mostków;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : dostępność z terenów przyległych;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : nie ustala się;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 88.R ustala się:

Symbol terenu 88.R powierzchnia ok. 0,51 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny rolnicze;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : nie ustala się;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : nie ustala się;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : zgodnie z przepisami odrębnymi;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : nie ustala się;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : dostępność komunikacyjna: z terenu 13.MN na zasadach określonych wkarcie terenu 13.MN;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : nie ustala się;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 89.ZL ustala się:

Symbol terenu 89.ZL powierzchnia ok. 0,05 ha Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : lasy;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : nie ustala się;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.1. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : nie ustala się;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : zgodnie z przepisami odrębnymi;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : nie ustala się;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : dostępność komunikacyjna: z terenu 76.R, dopuszcza się dostęp z drogi 02.KDL;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : nie ustala się;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Ustalenia szczegółowe dla jednostki Tb

Dla terenu 90.R ustala się:

Symbol terenu 90.R powierzchnia ok. 1,08 ha Jednostka Tb
Arkusz 2
1) przeznaczenie terenu : tereny rolnicze;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : nie ustala się;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.2. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 30,0 m od granicy lasu, b) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 3% powierzchni działki, c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 50% powierzchni działki, d) wysokość nowej zabudowy: – dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, nie więcej niż 10,0 m, – dla budynków gospodarczych i inwentarskich: do 2 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niż 11,0 m, e) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, f) geometria dachu: – dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30° - 50°, – dla budynków gospodarczych i inwentarskich: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 22° - 45°;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.2;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : zgodnie z przepisami odrębnymi;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : a) lokalizacja zabudowy na terenie jest możliwa pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi publicznej, b) na terenie znajdują się grunty organiczne - przed wykonaniem projektu budowlanego, należy przeprowadzić badania określające warunki geologiczno-inżynierskie w celu określenia warunków posadowienia obiektów budowlanych;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : dostępność komunikacyjna: z terenów sąsiednich – jak w stanie istniejącym;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Ustalenia szczegółowe dla jednostki Tc

Dla terenu 91.RM ustala się:

Symbol terenu 91.RM powierzchnia ok. 0,58 ha Jednostka Tc
Arkusz 3
1) przeznaczenie terenu : tereny zabudowy zagrodowej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : a) nową zabudowę należy kształtować pod względem skali, gabarytów i formy dachu w nawiązaniu do tradycyjnych form zabudowy występujących w regionie; b) wykończenie elewacji budynków z materiałów o charakterze mineralnym lub naturalnym, np. tynk, cegła, drewno, kamień, wyklucza się stosowanie jaskrawych kolorów, c) ujednolicona kolorystyka pokrycia dachów ograniczona do tonacji naturalnej dachówki ceramicznej, brązów, szarości i czerni;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.2. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 12,0 m od północnej linii rozgraniczającej terenu, b) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 20% powierzchni działki, c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 30% powierzchni działki, d) wysokość nowej zabudowy: – dla budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, nie więcej niż 10,0 m, – dla budynków gospodarczych i inwentarskich: do 2 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niż 11,0 m, e) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, f) geometria dachu: – dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30° - 50°, – dla budynków gospodarczych i inwentarskich: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 22° - 45°;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : jak w §12. ust.1. pkt 4;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : a) wydzielenie działki wzdłuż linii rozgraniczających terenu; b) dopuszcza się wydzielenie działki dla urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : na terenie znajdują się grunty organiczne – przed wykonaniemprojektu budowlanego, należy przeprowadzić badania określające warunki geologiczno-inżynierskie w celu określenia warunków posadowienia obiektów budowlanych;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : a) dostępność komunikacyjna: z drogi położonej poza granicami opracowania przy północnej granicy terenu, b) należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki: nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30%.

Ustalenia szczegółowe dla jednostki S

Dla terenu 92.UR/MN ustala się:

Symbol terenu 92.UR/MN powierzchnia ok. 0,63 ha Jednostka S
Arkusz 4
1) przeznaczenie terenu : tereny zabudowy usługowej - usługi rzemiosła: dopuszcza się budynek mieszkalny;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : a) nową zabudowę należy kształtować pod względem skali, gabarytów i formy dachu w nawiązaniu do tradycyjnych form zabudowy występujących w regionie; b) wykończenie elewacji budynków z materiałów o charakterze mineralnym lub naturalnym, np. tynk, cegła, drewno, kamień, wyklucza się stosowanie jaskrawych kolorów, c) ujednolicona kolorystyka pokrycia dachów ograniczona do tonacji naturalnej dachówki ceramicznej, brązów, szarości i czerni;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : jak w §9. ust.2. pkt 3;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : na terenie nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie ustala się ;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6,0 m od południowej linii rozgraniczającej terenu b) wielkość powierzchni zabudowy: nie więcej niż 30% powierzchni działki, c) procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 25% powierzchni działki, d) wysokość nowej zabudowy: – dla budynku mieszkalnego i mieszkalno-usługowego: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, nie więcej niż 9,0 m, – dla budynków usługowych, gospodarczych lub warsztatowych: do 2 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niż 7,0 m, e) wysokość posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m, f) geometria dachu: – dla budynku mieszkalnego i mieszkalno-usługowego: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30° - 50°, – dla budynków usługowych, gospodarczych lub warsztatowych: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 22° - 45°;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych : nie ustala się;
8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości : jak w stanie istniejącym;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : przed wykonaniem projektu budowlanego, należy przeprowadzić badania określające warunki geologiczno-inżynierskie w celu określenia warunków posadowienia obiektów budowlanych;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji : a) dostępność komunikacyjna: z drogi położonej poza granicami opracowania przy południowej granicy terenu, b) należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki: nie mniej niż 3 miejsca postojowe;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej : jak w §14. ust.1.;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu : nie określa się;
13) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Ustalenia szczegółowe dla terenów komunikacyjnych

Dla terenu 01.KDL ustala się:

Symbol terenu 01.KDL Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny dróg publicznych – droga lokalna: a) kategoria drogi: powiatowa;
2) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie ustala się;
3) parametry a) szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu – nie mniej niż 16 m, b) przekrój drogi: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : a) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym: – gazociągu średniego ciśnienia, – kanalizacji sanitarnej, – sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia, b) wzdłuż drogi przebiega trasa rowerowa;
5) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 02.KDL ustala się:

Symbol terenu 02.KDL Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny dróg publicznych – droga lokalna: a) kategoria drogi: powiatowa;
2) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : jak w §11. ust.1.;
3) parametry a) szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu – nie mniej niż 10 m, b) przekrój drogi: półuliczny, jedna jezdnia, dwa pasy ruchu;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : a) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym: – gazociągu średniego i niskiego ciśnienia, – sieci wodociągowej, – kanalizacji sanitarnej, – rurociągów tłocznych, – sieci elektroenergetycznej niskiego iśredniego napięcia, b) wzdłuż drogi przebiega trasa rowerowa, c) na części terenu znajdują się grunty organiczne – przed wykonaniem projektu budowlanego, należy przeprowadzić badania określające warunki geologiczno-inżynierskie w celu określenia warunków posadowienia obiektów budowlanych;
5) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 03.KDD ustala się:

Symbol terenu 03.KDD Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny dróg publicznych – droga dojazdowa: a) projektowana kategoria drogi: gminna;
2) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie ustala się;
3) parametry a) szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu, nie mniej niż 10,0 m, b) przekrój drogi: uliczny lub półuliczny, jedna jezdnia, dwa pasy ruchu;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : a) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym: – gazociągu średniego i niskiego ciśnienia, – sieci wodociągowej, – kanalizacji sanitarnej, – sieci elektroenergetycznej niskiego iśredniego napięcia, b) zachować zieleń wysoką nie kolidującą z urządzeniem drogi, c) na części terenu znajdują się grunty organiczne – przed wykonaniem projektu budowlanego, należy przeprowadzić badania określające warunki geologiczno-inżynierskie w celu określenia warunków posadowienia obiektów budowlanych;
5) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 04.KDW ustala się:

Symbol terenu 04.KDW Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny dróg wewnętrznych;
2) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie ustala się;
3) parametry szerokość w liniach rozgraniczających: nie mniej niż 6,0 m zakończona placem do zawracania o wymiarach 12,5 x 12,5 m;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : a) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, b) na terenie znajdują się grunty organiczne – przed wykonaniem projektu budowlanego, należy przeprowadzić badania określające warunki geologiczno-inżynierskie w celu określenia warunków posadowienia obiektów budowlanych;
5) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 05.KDD ustala się:

Symbol terenu 05.KDD Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny dróg publicznych – droga dojazdowa: a) projektowana kategoria drogi: gminna;
2) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie ustala się;
3) Parametry a) szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu, nie mniej niż 8,0 m, b) przekrój drogi: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, c) dopuszcza się zastosowanie jednolitej nawierzchni na całej szerokości pasa drogowego bez wyodrębnionej jezdni i chodników;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym: – kanalizacji sanitarnej, – sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia;
5) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 06.KDD ustala się:

Symbol terenu 06.KDD Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny dróg publicznych – droga dojazdowa: a) projektowana kategoria drogi: gminna;
2) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : jak w §11. ust.1.;
3) parametry a) szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu, nie mniej niż 10,0 m, b) przekrój drogi: uliczny lub półuliczny, jedna jezdnia, dwa pasy ruchu;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : a) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym: – gazociągu średniego i niskiego ciśnienia, – sieci wodociągowej, – kanalizacji sanitarnej, – rurociągów tłocznych, – sieci elektroenergetycznej niskiego iśredniego napięcia, b) wprowadzić zieleń uliczną, c) na części terenu znajdują się grunty organiczne – przed wykonaniem projektu budowlanego, należy przeprowadzić badania określające warunki geologiczno-inżynierskie w celu określenia warunków posadowienia obiektów budowlanych;
5) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 07.KDW ustala się:

Symbol terenu 07.KDW Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny dróg wewnętrznych;
2) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie ustala się;
3) parametry szerokość w liniach rozgraniczających: 10,0 m;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
5) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 08.KDX ustala się:

Symbol terenu 08.KDX Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny dróg publicznych - ciąg pieszo-jezdny;
2) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : jak w §11. ust.1.;
3) parametry a) szerokość w liniach rozgraniczających: nie mniej niż 8,0 m, b) przekrój drogi: dopuszcza się zastosowanie jednolitej nawierzchni na całej szerokości pasa drogowego bez wyodrębnionej jezdni i chodników;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : dopuszcza się lokalizacje sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym: – gazociągu średniego i niskiego ciśnienia, – sieci wodociągowej, – kanalizacji sanitarnej, – sieci elektroenergetycznej niskiego iśredniego napięcia;
5) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 09.KDX ustala się:

Symbol terenu 09.KDX Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny dróg publicznych - ciąg pieszo-jezdny;
2) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : jak w §11. ust.1.;
3) parametry a) szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu, nie mniej niż 7,0 m, b) przekrój drogi: dopuszcza się zastosowanie jednolitej nawierzchni na całej szerokości pasa drogowego bez wyodrębnionej jezdni i chodników;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : a) dopuszcza się lokalizacje sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym: – gazociągu średniego i niskiego ciśnienia, – sieci wodociągowej, – kanalizacji sanitarnej, – sieci elektroenergetycznej niskiego iśredniego napięcia; b) wprowadzić elementy zieleni;
5) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 10.KDX ustala się:

Symbol terenu 10.KDX Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny dróg publicznych - ciąg pieszo-jezdny;
2) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie ustala się;
3) parametry a) szerokość w liniach rozgraniczających: 6,0 m zakończony placem do zawracanie o wymiarach 12,5 x 12,5 m, b) przekrój drogi: dopuszcza się zastosowanie jednolitej nawierzchni na całej szerokości pasa drogowego bez wyodrębnionej jezdni i chodników;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
5) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 11.KDX ustala się:

Symbol terenu 11.KDX Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny dróg publicznych - ciąg pieszo-jezdny;
2) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : jak w §11. ust.1.;
3) parametry a) szerokość w liniach rozgraniczających: nie mniej niż 8,0 m, b) przekrój drogi: dopuszcza się zastosowanie jednolitej nawierzchni na całej szerokości pasa drogowego bez wyodrębnionej jezdni i chodników;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : a) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym: - gazociągu średniego i niskiego ciśnienia, - sieci wodociągowej, - kanalizacji sanitarnej, - sieci elektroenergetycznej niskiego iśredniego napięcia, b) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych, c) zachować zieleń wysoką nie kolidującą z urządzeniem ciągu pieszo-jezdnego;
5) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 12.KDW ustala się:

Symbol terenu 12.KDW Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny dróg wewnętrznych;
2) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie ustala się;
3) parametry szerokość w liniach rozgraniczających: nie mniej niż 4,0 m;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : nie ustala się;
5) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 13.KDX ustala się:

Symbol terenu 13.KDX Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny dróg publicznych - ciąg pieszo-jezdny;
2) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie ustala się;
3) parametry a) szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu, nie mniej niż 4,0 m, b) przekrój drogi: dopuszcza się zastosowanie jednolitej nawierzchni na całej szerokości pasa drogowego bez wyodrębnionej jezdni i chodników;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym: - sieci wodociągowej, - kanalizacji sanitarnej, - sieci elektroenergetycznej niskiego iśredniego napięcia;
5) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 14.KX ustala się:

Symbol terenu 14.KX Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny dróg publicznych - ciąg pieszy;
2) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : jak w §11. ust.1.;
3) parametry szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu, nie mniej niż 5,0 m;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : a) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, b) na terenie znajdują się grunty organiczne – przed wykonaniem projektu budowlanego, należy przeprowadzić badania określające warunki geologiczno-inżynierskie w celu określenia warunków posadowienia obiektów budowlanych;
5) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 15.KDD ustala się:

Symbol terenu 15.KDD Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny dróg publicznych – droga dojazdowa: a) projektowana kategoria drogi: gminna;
2) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : jak w §11. ust.1.;
3) parametry a) szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu, nie mniej niż 10,0 m, b) przekrój drogi: uliczny lub półuliczny, jedna jezdnia, dwa pasy ruchu;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : a) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym: - gazociągu średniego i niskiego ciśnienia, - sieci wodociągowej, - kanalizacji sanitarnej, - rurociągów tłocznych, – sieci elektroenergetycznej niskiego iśredniego napięcia, b) zachować zieleń wysoką nie kolidującą z urządzeniem drogi, c) na części terenu znajdują się grunty organiczne – przed wykonaniem projektu budowlanego, należy przeprowadzić badania określające warunki geologiczno-inżynierskie w celu określenia warunków posadowienia obiektów budowlanych;
5) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 16.KDW ustala się:

Symbol terenu 16.KDW Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny dróg wewnętrznych;
2) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie ustala się;
3) parametry szerokość w liniach rozgraniczających: nie mniej niż 5,0 m;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : na terenie znajdują się grunty organiczne – przed wykonaniem projektu budowlanego, należy przeprowadzić badania określające warunki geologiczno-inżynierskie w celu określenia warunków posadowienia obiektów budowlanych;
5) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 17.KDW ustala się:

Symbol terenu 17.KDW Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny dróg wewnętrznych;
2) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie ustala się;
3) parametry szerokość w liniach rozgraniczających: 6,0 m zakończony placem do zawracanie o wymiarach 12,5 x 12,5 m;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
5) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 18.KDD ustala się:

Symbol terenu 18.KDD Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny dróg publicznych – droga dojazdowa: a) projektowana kategoria drogi: gminna;
2) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : jak w §11. ust.1.;
3) parametry a) szerokość w liniach rozgraniczających: nie mniej niż 10,0 m zakończona placem do zawracania o wymiarach 20x20 m, b) przekrój drogi: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, dopuszcza się zastosowanie jednolitej nawierzchni na całej szerokości pasa drogowego bez wyodrębnionej jezdni i chodników;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym: – gazociągu średniego i niskiego ciśnienia, – sieci wodociągowej, – kanalizacji sanitarnej, – sieci elektroenergetycznej niskiego iśredniego napięcia;
5) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 19.KX ustala się:

Symbol terenu 19.KX Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny dróg publicznych - ciąg pieszy;
2) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : jak w §11. ust.1.;
3) parametry szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu, nie mniej niż 4,0 m;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : nie ustala się;
5) stawka procentowa : ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

Dla terenu 20.KDD ustala się:

Symbol terenu 20.KDD Jednostka Ta
Arkusz 1
1) przeznaczenie terenu : tereny dróg publicznych – droga dojazdowa: a) projektowana kategoria drogi: gminna;
2) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : jak w §11. ust.1.;
3) parametry a) szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu, b) przekrój drogi: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, c) dopuszcza się zastosowanie jednolitej nawierzchni na całej szerokości pasa drogowego bez wyodrębnionej jezdni i chodników;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy : dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym: – gazociągu średniego i niskiego ciśnienia, – sieci wodocią